Οι Απόψεις των Εκπαιδευομένων στα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εργαζομένων περιοχών Ενεργειακής Μετάβασης (Π.Ε. Κοζάνης), Αναφορικά προς τις Προοπτικές Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τα εν λόγω προγράμματα παρέχουν

The Opinions of the Trainees in the Training Programs for Workers of Energy Transition Areas (P.E. Kozani), Regarding the Professional Development Prospects that these programs provide (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΦΙΛΛΙΠΣ , ΝΙΚΗ | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ , ΜΑΡΙΑ
 9. ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 10. 2
 11. 39
 12. 9
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Στην σύγχρονη και διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία που ζούμε σήμερα, η βελτίωση των γνώσεων πραγματεύεται με γρήγορους ρυθμούς, οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας συνεχώς αλλάζουν και η επιμόρφωση-συμπληρωματική εκπαίδευση, αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο. Η ενεργειακή μετάβαση που συντελείται σήμερα στην πατρίδα μας, επηρεάζει ιδιαίτερα τον Νομό Κοζάνης και οδηγεί τις επιχειρήσεις ενέργειας (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ), να στραφούν στην εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού (Α.Δ.) τους. Για να μην υπάρξουν μεγάλες κοινωνικές - οικονομικές επιπτώσεις, είναι καθοριστικός ο τρόπος σύνδεσης κατάρτισης - απασχόλησης. Με την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, σκοπός είναι το Α.Δ. να λάβει γνώσεις/δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν. Στην νέα εποχή της μεταλιγνιτικής εποχής, η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, καθώς έχει την ευθύνη οι εργαζόμενοι απασχολούμενοι στην ΔΕΗ Α.Ε. (Π.Ε. Κοζάνης), να βελτιώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να εκπαιδευτούν σε νέες επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και να στραφούν πιθανόν, σε άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες, δίνοντας έτσι και μια περισσότερο ισορροπημένη μετεξέλιξη στην εργασιακή πορεία τους. Στην έρευνα μου χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της τριγωνοποίησης, συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν εκατό τριάντα εννέα (139) καταρτιζόμενοι από προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης που η ΔΕΗ Α.Ε. πραγματοποίησε στον Νομό Κοζάνης και για την ποιοτική μέθοδο πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνεντεύξεις. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και απ’ τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε δυνατότητα διασύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Σημαντικά κίνητρα για την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, ήταν οι προοπτικές που ανοίγονται επαγγελματικά για τους εργαζόμενους, ο σωστός σχεδιασμός των προγραμμάτων από την διεύθυνση εκπαίδευσης της επιχείρησης (ΔΕΗ Α.Ε.) που γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και η απόκτηση γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων που όντως συμβάλλουν στην ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • In the modern and constantly developing society we live in today, the improvement of knowledge is dealt with at a fast pace, the demands in the labor market are constantly changing and the training-supplementary education, is a constant priority for the modern worker. The energy transition that is taking place today in our country, particularly affects the Prefecture of Kozani and leads the energy companies (Public Electricity Company - PPC), to turn to the training of their Human Resources (HR). In order not to have major socio - economic consequences, the way of connecting training - employment is crucial. With the in-company education and training of the employees, the purpose is the A.D. to acquire knowledge / skills, so that he can cope with the daily needs that arise. In the new era of the metallignant era, education plays a significant role, as the employees of PPC SA have a responsibility. (PE Kozani), to improve their existing knowledge, to be trained in new professional skills, but also to possibly turn to other professional opportunities, thus giving a more balanced development in their career. In my research the process of triangulation was used, data were collected through a quantitative and qualitative approach. The sample of the quantitative research consisted of one hundred thirty nine (139) trained by in-house training programs that PPC SA. conducted in the Prefecture of Kozani and for the qualitative method five (5) interviews were conducted. The data collection tools were the questionnaire, the interview and the results of the research revealed the possibility of linking the training programs with the labor market. Important incentives for participation in the training programs were the prospects that open professionally for the employees, the correct planning of the programs by the training department of the company (PPC SA) that is done based on the real needs of the labor market and the acquisition knowledge, professional skills that really contribute to their smoother integration into the labor market.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές