Ικανοποίηση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων από την μαθησιακή διεργασία, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο

Trainers’ and learners’ satisfaction from the learning process, in the context of Adult Education in the Evening Vocational High School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πεταλάς, Απόστολος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 231
 7. Κεδράκα, Αικατερίνη
 8. Κεδράκα, Αικατερίνη | Τσιμπουκλή, Άννα
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Adult Education | Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και Evening Vocational High Schools | Επαγγελματική Ικανοποίηση και Job Satisfaction | Iκανοποίηση Eκπαιδευόμενων και Learner Satisfaction
 10. 2
 11. 91
 12. 127
 13. Περιέχει 18 Σχήματα και 138 Πίνακες.
  • Τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, ανήκουν και λειτουργούν μέσα από τον θεσμό της τυπικής και επίσημης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτελούν έναν ιδιαίτερο τύπο σχολείου, καθώς στο μαθητικό τους δυναμικό υπάρχουν έντονα στοιχεία ανομοιογένειας. Η σύνθεση του μαθητικού τους δυναμικού αποτελείται κατά βάση από ενήλικους μαθητές, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ανάγκες. Ωστόσο στον σχεδιασμό λειτουργίας τους, δεν ακολουθούνται οι βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Υπάρχει λοιπόν το παράδοξο, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν σε σχολεία, τα οποία λειτουργούν με Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Οδηγίες Διδασκαλίας, που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για ανήλικους μαθητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κινούνται εντός των πολύ στενών ορίων τους, παρότι εκπαιδεύουν κατά βάση ενήλικους. Με στόχο την διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενών τους, από τη μαθησιακή διεργασία που προσφέρεται στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, η οποία χωρίστηκε σε δυο μέρη με διαφορετικό πληθυσμό και δείγμα. Το πρώτο μέρος διερευνούσε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων, από τη μαθησιακή διεργασία που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια λειτουργίας ενός Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Είχε ως δείγμα 137 ενήλικους εκπαιδευόμενους, που φοιτούσαν στα δυο Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια του Νομού Έβρου την σχολική χρονιά 2021 – 2022. Το δεύτερο μέρος διερευνούσε τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτών των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, από την παρεχόμενη μαθησιακή διεργασία. Είχε ως δείγμα 58 εκπαιδευτές που εργάζονταν την σχολική χρονιά 2021 – 2022 ή εργάστηκαν στο παρελθόν σε κάποιο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο του Νομού Έβρου. Η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, ανάδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν αποτελούν βασικό παράγοντα που επηρεάζει την ικανοποίησή τους. Παρά τη γενική ικανοποίηση όμως επικρατεί προβληματισμός για τα σχολικά βιβλία, τον κτιριακό - υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την διδακτέα ύλη των μαθημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι ζητούν περισσότερη βιωματική μάθηση σε νέες τεχνολογίες, μέσα σε ένα σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο σχολείο. Οι εκπαιδευτές τους από την άλλη δηλώνουν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίησή τους από τη μαθησιακή διεργασία αποτελούν η ηλικία, η διδακτική εμπειρία και το είδος μαθημάτων που διδάσκουν (Γενικής Παιδείας – Ειδικότητας). Οι προτάσεις των εκπαιδευτών για βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, επικεντρώνονται σε αλλαγές στο Αναλυτικό και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών, στην υλικοτεχνική – κτιριακή υποδομή, στα σχολικά βιβλία και στην επιμόρφωση τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  • The Evening Vocational High Schools, belong to the institution of formal Secondary Education and operate through it. They are a special type of school, as their student population is largely heterogeneous. The composition of their student population consists mainly of adult students, with special characteristics and needs. However, the basic principles of Adult Education are not followed, when their operation is being planned. Therefore, it is a paradox that adult learners are obliged to attend schools, which operate with Curricula and Teaching Instructions, prepared by the Institute of Educational Policy for underage students. Any deviation from the above is the sole responsibility of the trainers, who are however, obliged to move within their very narrow limits, although they train mainly adults. In order to investigate the trainers’ and trainees’ degree of satisfaction, from the learning process offered at the Evening Vocational High School, a quantitative survey was conducted, which was divided into two parts with different population and sample. The first part explored the trainees’ degree of satisfaction, from the learning process that takes place in an Evening Vocational High School. Its sample was 137 adult trainees, who attended the two Evening Vocational High Schools of the Prefecture of Evros in the school year 2021 - 2022. The second part investigated the Evening Vocational High School instructors’ degree of satisfaction, from the provided learning process. Its sample was 58 instructors who worked in the school year 2021 - 2022 or had worked in the past, in an Evening Vocational High School of the Prefecture of Evros. The analysis and statistical processing of the results, which was carried out using the statistical package SPSS, showed that the trainees are very satisfied with the educational process. Demographic characteristics are not a key factor influencing their satisfaction. Despite the general satisfaction, however, there are concerns about the textbooks, the building, the school equipment and the curriculum. Learners ask for more experiential learning in new technologies, in a modern and well - equipped school. Their trainers, on the other hand, state that they are moderately satisfied with the educational process. Factors that affect their satisfaction with the learning process are their age, their teaching experience and the type of courses they teach (General Education - Specialty). The proposals of the instructors for improvement of the learning process in the Evening Vocational High School, focus on changes in the Curriculum and the Schedule of Studies, in the material - technical and building infrastructure, in the textbooks and in their training in Adult Education.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.