Σύγκριση θεωρητικών απόψεων Freire και Shor: Ο ρόλος του εκπαιδευτή, ο κριτικός στοχασμός και η μαθησιακή αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Comparison of Freire and Shor Theories: The role of the educator, the critical thinking and the learning utilization of art in Adult Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καφετζή, Μαρίνα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Κοτσοπούλου, Μαρία
 8. Κοτσοπούλου, Μαρία | Φίλιππς, Νίκη
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Συγκριτική Μελέτη | Freire | Shor | ρόλος εκπαιδευτή | κριτικός στοχασμός | τέχνη | απελευθερωτική παιδαγωγική
 10. 61
 11. 13
 12. Περιέχει πίνακες
 13. Γαλατά, Π. Β. (2017). Η διεξαγωγή της έρευνας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συγκριθούν οι απόψεις του P. Freire και του I. Shor για τον ρόλο του εκπαιδευτή, τη σημασία του κριτικού στοχασμού και τον ρόλο της τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μέσα από τη μελέτη βασικών εγχειριδίων των ιδίων γίνεται η παράθεση των θεωριών και των απόψεών τους και η σύγκρισή τους. Αναλύοντας τα κείμενα προκύπτει ότι τόσο ο Freire όσο και ο Shor υποστηρίζουν την αξία της μετασχηματιστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας των εκπαιδευομένων μέσα από τη συμμετοχή αυτών στη μάθηση και την ενεργοποίηση του κριτικού τους στοχασμού και διαλόγου. Οι δύο αυτές διαδικασίες διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, συντείνουν στον αυτοπροσδιορισμό τους και ταυτόχρονα βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών τους παραδοχών και σχέσεων. Και οι δύο θεωρητικοί ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτή σε μία κατεύθυνση δημοκρατική, λιγότερο δασκαλοκεντρική και αυταρχική. Υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της ενθάρρυνσης των μαθητευομένων προς τη διαδικασία του κριτικού αναστοχασμού και την αξιοποίηση της τέχνης στη μετασχηματιστική διαδικασία. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις και των δύο θα συνέτειναν σε μεγάλο βαθμό στον μετασχηματισμό της κοινωνικής δομής και στην ενδυνάμωση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων.
  • The aim of the current dissertation is to compare the views of P. Freire and I. Shor on the role of the educator, the importance of critical thinking, and the art in Adult Education. A comparative study of their theories and views is presented in this thesis. This study is based on analysis of their textbooks. The result of the analysis illustrates that both Freire and Shor support the value of the transformative education of adult students through their participation and activation of critical thinking and dialogue in learning. These processes aim to broaden their knowledge; contribute to self-determination and in parallel target to redefine their social assumptions and relationships. Both theorists empower the role of educator in a democratic, less teacher-centric and authoritarian direction. They emphasize the importance of encouraging learners toward the process of critical reflection and utilization of art in transformative process. We conclude their views of both greatly contribute to transformation of social structure and lead to empowering a large number of trainees.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.