Η αξιοποίηση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση ενήλικων. Οι απόψεις των εθελοντών εκπαιδευτών των Καταστημάτων Κράτησης του Νομού Αργολίδας.

Using dramatic art in adult education. The opinions of the volunteer trainers of the Argolis Prefectural Detention Centers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νταβέλου, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Χασίδου, Μελανία
 8. Χασίδου, Μελανία | Ρωτίδη, Γεωργία
 9. εκπαίδευση ενηλίκων | adult education | εκπαίδευση στις φυλακές | prison education | κριτικός στοχασμός | critical reflection | μετασχηματίζουσα μάθηση | transformative learning | δραματική τέχνη στην εκπαίδευση | drama in education
 10. 2
 11. 56
 12. 118
 13. Περιέχει πίνακες
 14. Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων/ Βαϊκούση, Δ. (2019)Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων των εθελοντών εκπαιδευτών που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στα καταστήματα κράτησης του Νομού Αργολίδας και στα οποία αξιοποιείται η δραματική τέχνη ως εργαλείο ή αντικείμενο εκπαίδευσης. Διερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικές αυτές πρακτικές συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και της κριτικής ικανότητας των εκπαιδευομένων, με απώτερη προοπτική να διαπιστωθεί εάν τέτοιες πρακτικές μπορούν να τους οδηγήσουν σε μετασχηματισμό των απόψεων και των νοητικών τους συνηθειών. Υιοθετώντας ως ερευνητική στρατηγική την ποιοτική έρευνα και με εργαλείο τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων για την καλύτερη μελέτη και ανάλυση των εξεταζόμενων ζητημάτων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνας επελέγησαν βάση της σκόπιμης δειγματοληψίας και είναι εθελοντές-εκπαιδευτές που έχουν υλοποιήσει προγράμματα, αξιοποιώντας τη δραματική τέχνη στα δυο καταστήματα κράτησης του Νομού Αργολίδας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων, να καλλιεργήσει τον κριτικό στοχασμό και να οδηγήσει σε μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών απόψεων και νοητικών συνηθειών τους. Επιγραμματικά αναφερόμενοι στις απαντήσεις που λάβαμε από τους συμμετέχοντες, παρατηρούμε ότι τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τη δραματική τέχνη, βελτιώνουν την αυτοέκφραση και την αυτοεκτίμησή των εκπαιδευόμενων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και επιδρούν θετικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ανάλογα δε με το αντικείμενο του προγράμματος, τους στόχους και τη διάρκεια του, ενδέχεται να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε κριτική εξέταση και αναστοχασμό των απόψεων και παραδοχών που έχουν υιοθετήσει και πιθανά σε μετασχηματισμό τους. Συμπερασματικά, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτών που αξιοποιούν τη δραματική τέχνη στον ελλαδικό χώρο και να παρουσιάσει τον θετικό αντίκτυπο της εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής ενισχύοντας την υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία. Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως αυτή των εγκλείστων, μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μεθοδολογικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών και να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και, τελικά, στη χειραφέτησή των εκπαιδευομένων.
  • The purpose of this paper is to record the opinions of volunteer trainers who design and implement teaching methods using dramatic art as a tool or object in education programs in Argolis prefectural detention centers. We aim to investigate whether these educational practices contribute to the development of the personal and social skills of the trainees, enhance their critical ability and whether that can lead to a transformation of trainees’ opinions and mental habits. In this paper we adopt the qualitative research as a strategy and designed semi-structured interviews as a data collection tool, because in our case, it leads to a better study and analysis of the issues we aim to examine. The research participants are volunteer educators who have implemented programs, utilizing the dramatic art in two detention centers of the Prefecture of Argolis, and were selected based on purposeful sampling. According to the international literature, dramatic art in education, can develop and improve students' emotional intelligence and social skills. It can also cultivate their critical thinking and lead to the transformation of their dysfunctional views and mental habits. Briefly referring to participant’s responses, we notice that the programs that use dramatic art, improve the self-expression and self-esteem of the trainees. It can also contribute to the development of their social skills and have a positive effect on their interpersonal relationships. Depending on the object of the program, its objectives, and its duration it may lead the trainees to a critical examination and reflection of theirs views and previously adopted assumptions, and it can possibly lead to their transformation. We aim to record the opinions of the teachers who utilize this method and to present the positive impact of this educational practice by strengthening the existing Greek literature. Dramatic art in adults’ education and particularly in vulnerable social groups such as inmates, can be an effective methodological tool in the hands of educators and can contribute to the development of their personality and their emancipation.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.