Η διερεύνηση των εμποδίων και των κινήτρων συμμετοχής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ευβοίας σε επιμορφωτικά προγράμματα

Investigating motivation factors and challenges of primary education teachers in the prefecture of Evia regarding their participation in training programs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τρίκας, Μιχαήλ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 179
 7. Παπαδοπούλου, Αναστασία
 8. Παπαδοπούλου, Αναστασία | Κυριατζάκου, Αναστασία
 9. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας | Training of primary school teachers | κίνητρα συμμετοχής | incentives to participate | εμπόδια παρακολούθησης | barriers to attendance
 10. 3
 11. 124
 12. 54
 13. Περιέχει : πίνακες
  • Σε μία εποχή με ραγδαίες αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα ο εκπαιδευτικοί ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα πρέπει μέσα από την κατάλληλη επιμόρφωση να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες και αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις του περιβάλλοντος, παρέχοντας ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας σχετικά με τα εμπόδια και τα κίνητρα συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε η ποιοτική προσέγγιση και το δείγμα αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση της προσωπικής ημιδομημένης συνέντευξης και αξιοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου προκειμένου να αντληθούν τα απαραίτητα νοήματα και βιώματα και να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν αρκετά απαραίτητη την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιδιώκουν να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις με ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η επιμόρφωση τους δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη γνώση τους, να ενημερωθούν επάνω σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, να αποκτήσουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και να επιτύχουν την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Ως σημαντικότερα εμπόδια συμμετοχής θεωρούν το μεγάλο οικονομικό κόστος των προγραμμάτων, τις αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, καθώς και τη μη κατάλληλη θεματολογία και περιεχόμενο. Πιστεύουν ότι ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης διευκολύνει τη συμμετοχή τους και επιθυμούν ο εκπαιδευτής του προγράμματος να είναι υποστηρικτικός και να διευκολύνει την αυτόνομη μάθηση. Όσο για τους ίδιους, θέλουν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης να έχουν ενεργητικό ρόλο, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι εμπειρίες και οι ανάγκες τους και να γίνεται κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
  • In an age of rapid economic, social, and political changes, teachers as adult trainees have to acquire all the necessary skills and abilities through appropriate training, so that they can respond to the new and growing educational demands and challenges and therefore enhance the quality of their own teaching process and methods. The purpose of the research was to investigate the views of primary education teachers in the prefecture of Evia regarding motivation factors and challenges they face while participating in training programs. The research was based on the qualitative approach and the sample consisted of 10 primary school teachers in the prefecture of Evia. The data were collected via personal semi-structured interviews and content analysis was used to draw conclusions through relevant experiences. The results showed that the research teachers consider it quite necessary to attend training programs and seek to participate in trainings of interesting content. Their training enables them to renew their knowledge, to be informed on new educational methods and techniques, to acquire the necessary professional qualifications and to achieve professional development. The most important challenges that teachers face regarding their participation in training programs are the high cost, training content that is irrelevant to their interests and lack of time due to family and professional responsibilities. Moreover, teachers believe that a mixed model of synchronous and asynchronous distance learning and a supportive trainer that promotes learners’ autonomy constitute important factors that could facilitate their participation in training programs. Regarding their role as participants, teachers would like to undertake an active role during their training while engaging themselves in tasks that are relevant to their needs and wants and address potential difficulties.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές