Επιμόρφωση παιδαγωγών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η περίπτωση εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή

Education and Upskilling of primary, middle and highschool teachers: A case study of distance learning programm related to special education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζάβρα, Νίκη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Παπαγεωργίου, Ήρα
 8. Παπαγεωργίου, Ήρα | Παυλάκης, Εμμανουήλ
 9. εξ αποστάσεως εκπαίδευση | ειδική αγωγή | distance learning | special education | κίνητρα | εμπόδια | incentives | obstacles | προϋποθέσεις συμμετοχής | participation terms | εκπαιδευτικό πρόγραμμα | educational program
 10. 5
 11. 59
 12. 26
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα.
 14. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων διδασκομένων / Κόκκος & Λιοναράκης.
  • Η έννοια της επιμόρφωσης αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί συνεχώς το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όταν μιλά κανείς για εκπαιδευτικούς, η έννοια της επιμόρφωσης γίνεται επιτακτική, καθώς ένας εκπαιδευτικός οφείλει να συμβαδίζει με τις μαθησιακές ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό όλων των συνθηκών που επηρεάζουν ή διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική και η ποιοτική μέθοδος μελέτης έτσι ώστε να προσεγγιστούν τα δεδομένα ολιστικά. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν είκοσι (20) εκπαιδευτικοί επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα και στην ποιοτική δέκα (10). Η έρευνα έδειξε πως τα κίνητρα συμμετοχής τους στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετίζονταν με την ξεκάθαρη αποσαφήνιση των σκοπών, των στόχων και του περιεχομένου. Επίσης, το πλούσιο επιμορφωτικό υλικό, η ύπαρξη δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονταν στους στόχους τους, οι υποστηρικτικοί επιμορφωτές αλλά και η επαρκής διάρκεια του σεμιναρίου ήταν σημαντικά κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, τα εμπόδια αφορούσαν κυρίως την έλλειψη χρόνου και τις τεχνικές αδυναμίες, ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φάνηκε να είναι καθοριστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους λόγω της ευελιξίας που παρέχει.
  • The concept of continuous learning is an often debated topic in the field of adult education. It becomes imperative because a teacher must keep up with the evolving learning needs of each era. This research focuses on identifying all the conditions that affect or facilitate the participation of primary and secondary school teachers in an online educational program related to special education and training. The research was conducted in the context of my dissertation in the academic year 2021-2022. Both quantitative and qualitative data collection methods were used to approach the issue holistically. Twenty (20) trainee teachers participated in the quantitative research and ten (10) took part in the qualitative study. The research showed that their motivation for participating in the remote learning program was related to their perceived clarity of goals, objectives, and content. In addition, the training material, the existence of activities that corresponded to each of the participants’ goals, the support trainers and the sufficient duration of the seminar were also valued as important incentives for attending the program. On the other hand, the obstacles were mainly related to lack of time and technical weaknesses, while distance education seemed to be a crucial condition for their participation due to the flexibility that provides.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές