ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

L’ENJEU DE L'AUTONOMIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION DES ADULTES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΙΑ, ΘΕΩΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 9. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΕ | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 10. 3
 11. 56
 12. 2
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΑ
 14.  Vassilopoulos, A, Kavasaklis, A. & Stamelos, G. (2020). The Integration of LLL into Higher Education: Non-formal Learning Services Delivery into the Greek HEls. University of Patras- Hellenic Open University.
  • Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις και τις στάσεις εκπαιδευτών/ εκπαιδευτριών και στελεχών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) σε σχέση με την ύπαρξη και την εφαρμογή της έννοιας της αυτονομίας. Αφού αναλύσουμε, στο θεωρητικό πλαίσιο, βιβλιογραφικά την παρουσία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα (1980-2021), την αυτονομία και τη διοίκηση των μονάδων ΕΚΕ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας των εν λόγω μονάδων, θα εστιάσουμε περισσότερο στο τι πραγματικά συμβαίνει μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας (12) συμμετεχόντων στην έρευνά μας. Από την έρευνα, αντλήθηκαν πολύτιμες πληροφορίες ώστε να διερευνήσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την έννοια της αυτονομίας, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις μονάδες και το βίωμα της αυτονομίας. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας μας, οι ερωτώμενοι συμμετείχαν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις στη βάση της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων μέσω των συνεντεύξεων μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των συμμετεχόντων, αλλά πολύ περισσότερο η βιωμένη πραγματικότητα έχει σημεία σύγκλισης σε αρκετά σημεία με τη βιβλιογραφία, αλλά και απόκλισης αναλόγως του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και των σχέσεων με τους συναδέλφους τους αλλά και με τη διοίκηση των μονάδων. Στην έννοια της αυτονομίας, οι συμμετέχοντες προσδίδουν, αρχικά, διδακτικά και εν γένει εκπαιδευτικά στοιχεία και εν συνεχεία αναφέρονται σε παραμέτρους, όπως, παραδείγματος χάριν, η χρηματοδοτική και οικονομική αυτονομία. Η αξιολόγηση, η έγκυρη ενημέρωση εκ μέρους της διοίκησης και η συνεργασία θεωρούνται επίσης σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την ενίσχυση της αυτονομίας. Όσον αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και την εμπλοκή του συλλόγου διδασκόντων στη διοίκηση του Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί κοινό τόπο ότι παρότι ο κανονισμός λειτουργίας είναι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει καμιά ή σχεδόν καμία συμμετοχή. Αναφορικά με τους τρόπους για να γίνει βίωμα η αυτονομία, στις τρεις πρώτες θέσεις των προτάσεων βρίσκονται η σύγκληση και λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, η κτηριακή αυτονομία και η παρουσία επαρκούς προσωπικού. Τέλος, ως προς την εφαρμογή της αυτονομίας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες φαίνονται ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί, διότι αν και δηλώνουν θετικοί καταρχήν, το θέμα τίθεται υπό προϋποθέσεις. Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως τα ευρήματα της έρευνάς μας έρχονται να ενισχύσουν τα ευρήματα άλλων παρόμοιων –πρόσφατων ή και παλαιότερων- ερευνών, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα με νέα δεδομένα τις έρευνες αυτές, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κεκτημένη γνώση και καλύπτοντας τυχόντα βιβλιογραφικά κενά.
  • Dans le cadre du présent mémoire on essaie de faire un effort de saisir les perceptions et les attitudes des enseignants/ des enseignantes et des cadres au sein des Instituts de Formation Professionnelle Publics (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, en grec) concernant le concept et l’application de l’autonomie. Tout d’abord, on va commencer par l’histoire de l’éducation des adultes en Grèce (1980-2021), la présence de l’autonomie et l’administration des établissements en question à base de la législation et des règlements de leur fonctionnement. Par la suite on va se focaliser sur l’expérience de douze (12) personnes qui ont participé à l’enquête menée. L’enquête nous a procuré des informations précieuses afin de jeter la lumière sur les axes thématiques suivants : le concept de l’autonomie, le processus de prise de décisions, les changements fréquents de la législation, leur impact sur l’enseignement ainsi que la « vie » et les relations dans l’établissement et l’expérience de l’autonomie. Concernant la partie de la recherche scientifique, les participants ont été invités à des entretiens semi-guidés dont les questions ont été formées après l’étude de la bibliographie. L’analyse et l’explication des données des entretiens nous a permis d’arriver à des conclusions d’après lesquelles, d’un côté, les perceptions et les attitudes des participants accompagnés de leur propre expérience, présentent des points de convergence aux données bibliographiques, mais, d’autre côté, des points divergents par rapport à l’entourage professionnel et aux relations avec leurs collègues et les cadres des établissements. Parlant du concept de l’autonomie, en premier lieu, les participants y donnent un sens didactique et éducatif et ensuite ils se réfèrent à des paramètres, comme par exemple, l’autonomie financière et économique. De plus les enseignants/ les enseignantes parlent de l’évaluation, de l’information de la part des cadres et de la coopération, éléments qu’ils jugent indispensables pour le fonctionnement autonome des établissements. En ce qui concerne le processus de prise de décisions, tous ont admis qu’ils n’y participent pas bien que le règlement de fonctionnement soit clair au sujet de leur engagement. Si les changements fréquents influencent l’établissement, les réponses sont variées. D’après les enseignants/ les enseignantes pour qu’ils saisissent vraiment l’autonomie, ils ont proposé d’être réunis en groupe et de faire leurs cours dans un lieu non partagé. Également ils préconisent que le nombre du personnel doive être satisfaisant. Enfin, à la question portant sur l’autonomie des établissements du primaire, du collège et du lycée, ils répondent qu’ils restent assez méfiants même s’ils sont à quelques points positifs sous réserve. En guise de conclusion les résultats de notre enquête renforcent les résultats d’autres enquêtes récentes et/ ou du passé et elle procure de nouvelles données en enrichissant la connaissance acquise et en couvrant des lacunes éventuelles de la bibliographie.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές