Εκπαίδευση ενηλίκων και αγορά εργασίας: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Πάτρας

Adult learning and the labor market: The case of Public vocational Institute Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπαμπαράκου, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Μέγα , Γεωργία
 8. Παπαγεωργίου , Ήρα
 9. εκπαίδευση ενηλίκων | ΔΙΕΚ Πάτρας | επαγγελματική αποκατάσταση
 10. 3
 11. 31
 12. 36
 13. Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες,
  • Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευομένων στα διετή προγράμματα σπουδών του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας αναφορικά με τις προοπτικές επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα, μοιράστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευόμενους του Δ. Ι. Ε. Κ. Πάτρας ενώ παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις στους εκπαιδευόμενους του Δ. Ι. Ε.Κ Πάτρας. Η έρευνα επίσης, εστίασε στα κίνητρα που ωθούν τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Πάτρας να επιλέξουν το συγκεκριμένο ΔΙΕΚ και στη διερεύνηση διαφορών στα κίνητρα ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Τέλος η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις σε σχέση με τις προσδοκίες των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Πάτρας αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αν υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις σε σχέση με τις προσδοκίες ανάλογα με το τμήμα φοίτησης. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 110 σπουδαστές του ΔΙΕΚ Πάτρας ενώ στην ποιοτική έρευνα συμμετείχαν 10 σπουδαστές. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα παρακολούθησης είναι επαγγελματικά, κοινωνικά και προσωπικά. Τα κίνητρα σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. Τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας διαφοροποιούνται από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας. Κυρίως η ποιοτική σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα ανέδειξε μια σειρά από ψυχολογικά κυρίως κίνητρα (π.χ. οι σπουδαστές στρέφονται στα ΔΙΕΚ γιατί δε νιώθουν ότι είναι ψυχικά έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων). Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα σε αντίθεση με την ποσοτική έδειξε ότι οι σπουδαστές επιλέγουν τα ΔΙΕΚ για λόγους όπως είναι τα λίγα έτη παρακολούθησης, η άμεση αποκατάσταση αλλά και η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε απογευματινές ώρες. Τέλος σε κάποια σημεία τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας συγκλίνουν με τα ευρήματα της ποσοτικής. Κυρίως, οι σπουδαστές δήλωσαν ότι επέλεξαν το ΔΙΕΚ για περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση. Όπως διαφάνηκε από την ποιοτική έρευνα οι σπουδαστές φαίνεται να πιστεύουν ότι η φοίτηση στο ΔΙΕΚ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.
  • The purpose of the research was to examine the views of the trainees in the two-year study programs of DIEK. For this purpose, qualitative and quantitative research was conducted. A specially designed questionnaire was distributed to the trainees of the D. I. E. K. Patras while at the same time, qualitative research was carried out with semi-structured interviews to the trainees of the D. I. E. K. Patras. The research also focused on the motivations that push the students of DIEK Patras to choose the specific DIEK and on the investigation of differences in motivation according to gender and age. Finally, the research examined the perceptions in relation to the expectations of the students of DIEK Patras regarding the quality of the services provided and whether there are differences in the perceptions in relation to the expectations depending on the department of study. 110 students of DIEK Patras participated in the quantitative research, while 10 students participated in the qualitative research. In summary, the results of the quantitative research showed that attendance motivations are professional, social and personal. Motivations in some cases differ according to gender. The findings of qualitative research are differentiated from the findings of quantitative research. Mainly the qualitative as opposed to the quantitative research highlighted a number of mainly psychological motivations (e.g. students turn to DIEK because they don't feel they are mentally ready to cope with the demands of the Panhellenic exams). In addition, the qualitative research, in contrast to the quantitative one, showed that students choose DIEK for reasons such as the few years of attendance, immediate rehabilitation and the possibility of attending classes in the afternoon. Finally, in some places the findings of the qualitative research converge with the findings of the quantitative research. Mainly, the students stated that they chose DIEK for further specialization and professional rehabilitation. As was evident from the qualitative research, the students seem to believe that studying at DIEK can contribute directly to their professional rehabilitation.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές