Επιμόρφωση σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) υπό τις νέες συνθήκες τηλεκπαίδευσης. Συγκριτική έρευνα εξ αποστάσεως και δια ζώσης προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Training in Vocational Training Institutes (IEK) under the new distance education conditions. Comparative research of distance and live training programs. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τριανταφυλλοπούλου, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Παυλάκης, Εμμανουήλ
 8. Παυλάκης, Εμμανουήλ | Παπαγεωργίου, Ήρα
 9. ΙΕΚ | Vocational Training Institute | σπουδαστές | students | εκπαιδευτές | instructors | αξιολόγηση | assessment | δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση | live and distance education
 10. 1
 11. 43
 12. 39
 13. Περιέχει : πίνακες, γραφήματα, εικόνες
 14. Βεργίδης, Δ., & Πρόκου, Ε. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Α’. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ΙΕΚ (δημοσίων και ιδιωτικών) αποτελεί το κρίσιμο ζήτημα για όσους απασχολούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επίτευξη υψηλού βαθμού ικανοποίησης των σπουδαστών θα τους προσφέρει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους και της απόκτησης εφοδίων απαραίτητων στην αγορά εργασίας. Βασικός σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση και η αποτύπωση της ικανοποίησης των σπουδαστών σε ΙΕΚ του νομού Μαγνησίας από την εναλλασσόμενη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων, που απαιτήθηκε μετά από την επίδραση εξωγενών παραγόντων. Επίσης, η έρευνα στόχευσε στην σύγκριση ανάμεσα στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως μορφή της εκπαίδευσης στην οποία συμμετείχαν υποχρεωτικά οι σπουδαστές των ΙΕΚ, εξετάζοντας τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ΤΠΕ, τον τρόπο αξιοποίησής τους και το ρόλο των εκπαιδευτών. Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 σε σπουδαστές ΙΕΚ (δημοσίων, ιδιωτικών και ΟΑΕΔ) του Νομού Μαγνησίας. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας - χιονοστιβάδας, ενώ η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν η ποσοτική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τη δια ζώσης διδασκαλία, με την σύγχρονη τηλεκπαίδευση να υπερισχύει αισθητά της ασύγχρονης. Επίσης, ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών των ΙΕΚ του νομού Μαγνησίας από την παρεχόμενη εκπαίδευση στα ΙΕΚ κυμάνθηκε από μέτριο έως υψηλό βαθμό, δηλώνοντας περισσότερο ικανοποιημένοι από την έκταση που δόθηκε σε κάθε ενότητα της ύλης, καθώς και από το περιεχόμενο, τη δομή και την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών. Τέλος, προέκυψαν αρκετές συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων στις ερωτήσεις των αξόνων που εξετάζουν τα ερευνητικά ερωτήματα και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων σπουδαστών.
  • The quality upgrade of the education provided by Vocational Training Institute (public and private) is the critical issue for those employed in the field of vocational education and training. Achieving a high degree of student satisfaction will provide them with the opportunity to complete their studies and acquire the necessary skills in the labor market. The main purpose of the research study was to investigate and capture the satisfaction of students in the Vocational Training Institute of the prefecture of Magnesia from the alternating conduct of training, which was required after the influence of external factors. Also, the research aimed at the comparison between the live and the distance form of the education in which the students of the Vocational Training Institutes participated compulsorily, examining the ICT tools used, the way they are used and the role of the instructors. The research was carried out during the spring semester of the academic year 2021-2022 on Vocational Training Institute students (public, private and OAED) of the Prefecture of Magnesia. The snowball sampling method was followed, while the approach adopted was quantitative. The results of the research highlight a high degree of student satisfaction with distance education in relation to face-to-face teaching, with modern distance learning noticeably prevailing over asynchronous teaching. Also, the degree of satisfaction of the students of the Vocational Training Institutes of the prefecture of Magnesia with the education provided in the Vocational Training Institutes ranged from moderate to high, declaring that they were more satisfied with the extent given to each unit of the material, as well as with the content, structure and organization of study programs. Finally, several correlations emerged between the responses to the axes questions addressing the research questions and the demographic characteristics of the student participants.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.