Η μετασχηματίζουσα μάθηση και η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

The transformative learning and the contribution of the aesthetic experience in the lessons of foreign languages (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανδαράκα, Παρασκευή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Βαικούση, Δανάη-Μερόπη
 8. Βαικούση , Δανάη-Μερόπη | Ράικου, Αναστασία
 9. Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Αισθητική εμπειρία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
 10. 2
 11. 37
 12. 12
 13. Στη διπλωματική εργασία περιλαμβάνονται πίνακες, ραβδογράμματα, σχήματα, παραρτήματα και το ερωτηματολόγιο.
 14. Παπαοικονόμου-Παπακωνσταντίνου, Μ. (2011) Επίδραση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Mezirow στον τρόπο σκέψης και δράσης των μεταπτυχιακών φοιτητών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΑΠ, Αθήνα
  • Η εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό την γνωριμία με την διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης και την συμβολή της στο ξενόγλωσσο μάθημα. Στη σημερινή εποχή οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου κατέστησαν αναγκαίο το γεγονός του εμπλουτισμού από διάφορες πρωτοπόρες προσεγγίσεις της εκμάθησης ξένης γλώσσας. Η τεχνολογική ανάπτυξη βοήθησε στη δημιουργία ενός μαθήματος που στόχο έχει την συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων με δράση και πρωτοβουλία.
  • The purpose of this thesis is to get to know the process of transformative learning and its contribution to the foreign language course. In today's era, the changing conditions of the social and economic context have made it necessary to be enriched by various pioneering approaches to learning a foreign language. Technological development has helped to create a course that aims to involve all learners through action and initiative.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές