«Η χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μια συγκριτική μελέτη των απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα»

 1. MSc thesis
 2. ΑΔΑΜΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Αρμάος, Ρέμος
 8. Αρμάος, Ρέμος | Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 10. 5 ΣΕΛΙΔΕΣ
 11. 7
 12. 43
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
 14. Βεργίδης, Δ., & Καραλής, Θ. (2004). Τυπολογίες και στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 11-16.
  • Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν: (α) Ποιες είναι οι απόψεις δύο κατηγοριών δείγματος, μεταπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το οποίο εφαρμόζει εξ αποστάσεως διδασκαλία και μεταπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν σε Πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ.) στα οποία εφαρμόζεται η δια ζώσης διδασκαλία για τα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόστηκαν στην περίοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας;, (β) Ποια είναι τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;, (γ) Ποια είναι τα εμπόδια που προέκυψαν από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;, (δ) Σε ποιο βαθμό αναπτύχθηκαν οι τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων;, (ε) Σε ποιο βαθμό ενισχύθηκαν οι γνώσεις των φοιτητών για τη ψηφιακή τεχνολογία;, (στ) Οι φοιτητές του ΕΑΠ προτιμούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με τους φοιτητές των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; και (ζ) Πως συσχετίζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών στις απόψεις τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Στην έρευνα συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ και άλλων Πανεπιστημίων (Ν=106), οι οποίοι συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις αρχικά για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταπτυχιακών και έπειτα υπήρχαν ερωτήσεις σχετικές με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από την παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι οι φοιτητές έχουν μια πολύ θετική εικόνα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δίνουν μεγάλη έμφαση ότι αναπτύχθηκε η αλληλεπίδραση των καθηγητών με τους φοιτητές αλλά και με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης, μέσα από τις απαντήσεις τους διαφάνηκε ότι θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενίσχυσε την ενεργό συμμετοχή τους, την κριτική τους σκέψη και την καλλιέργεια του μαθησιακού κινήτρου. Ακόμα, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βελτίωσε το κλίμα της ομάδας και τη συνεργατικότητα μεταξύ των φοιτητών και τους βοήθησαν να ανταλλάξουν απόψεις. Επιπλέον, οι φοιτητές ανέπτυξαν τις τεχνικές τους δεξιότητας και εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους για τη ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και ότι μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποκτούν δεξιότητες που προσιδιάζουν στην αγορά εργασίας. Το βασικότερο μειονέκτημα που αναφέρθηκε ήταν τα τεχνικά προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και η απουσία της φυσικής επαφής με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές. Ως προς τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σύγκλιση απόψεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να λειτουργήσουν αναστοχαστικά και βελτιωτικά για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μέλλον.
  • The object of the present study was to study the use of digital tools in distance adult education. The research questions examined in the present study were: (a) What are the views of two sample categories, postgraduate students studying at the Hellenic Open University which offers distance learning and postgraduate students attending Universities (eg National and Kapodistrian University of Athens, etc.) to which lifelong teaching is applied for the digital tools applied in the distance learning period ?, (b) What are the benefits of distance education ?, (c) What are the obstacles that arose from the distance education ?, (d) To what extent have students 'technical skills been developed through the use of digital tools ?, (e) To what extent have students' knowledge of digital technology been enhanced ?, (f) EAP students prefer distance education in relation to the students of the other educational institutions? and (g) How do students' demographic characteristics relate to their views on distance education? The research involved postgraduate students of EAP and other Universities (N = 106), who were collected by the method of convenient sampling. For this purpose, a questionnaire was used that included questions first about the demographic characteristics of the postgraduates and then there were questions related to the advantages and disadvantages of distance education. The present study found that students have a very positive image of distance education. They place great emphasis on the development of teachers' interaction with students but also with the subject matter of the course. Also, through their answers it became clear that they believe that distance education enhanced their active participation, their critical thinking and the cultivation of learning motivation. Furthermore, the results of the research showed that distance education improved the team atmosphere and the cooperation between the students and helped them to exchange views. In addition, students developed their skills techniques and enriched their knowledge of digital technology, but also that through distance education they acquire skills that are specific to the labor market. The main disadvantage mentioned was the technical problems that arose during the distance education, but also the lack of physical contact with teachers and fellow students. Regarding the two categories of postgraduate students, it was found that there was a convergence of views. The results of the research can be reflective and improving for the implementation of distance education in the future.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.