Μελέτη περίπτωσης πάνω στο μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων αναφορικά με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας Covid-19 στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κοζάνης

Case study on the transformation of the teachers' and students' disfunctional views concerning the method of e-learning during the pandemic of Covid-19 in the evening vocational school in Kozani. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τιάλιου, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Παπαγεωργίου, Ήρα
 8. Παπαγεωργίου, Ήρα | Παπαδήμα, Γενοβέφα
 9. Μετασχηματισμός | Jack Mezirow | Τηλεκπαίδευση | Πανδημία Covid-19
 10. 1
 11. 29
 12. 7
 13. Περιέχει: πίνακες με γραφήματα
 14. Οι συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας στους Έλληνες φοιτητές ένα χρόνο μετά / Βιόλατζη Γεωργία-Κυριακή
  • Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων του εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κοζάνης αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση πριν και μετά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν παρατηρήθηκε μετασχηματισμός των απόψεών τους με βάση τη Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow. Στην έρευνα συμμετείχαν 52 εκπαιδευόμενοι και 29 εκπαιδευτικοί του εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κοζάνης, οι οποίοι απάντησαν σε κάποια ερωτηματολόγια τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής ανάλυσης. Για τις ανάγκες της έρευνας διερευνήθηκαν σε πρώτη φάση οι υπάρχουσες δυσλειτουργικές αντιλήψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευομένων για την τηλεκπαίδευση. Κάτι ακόμη που αποτέλεσε σημείο ενδιαφέροντος ήταν εάν διέφερε ο τρόπος που αντιμετώπιζαν οι δύο ομάδες των ερωτηθέντων την τεχνολογία στην εκπαίδευση πριν και μετά την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης. Τέλος, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι τα εμπόδια που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Συμπερασματικά, αν και η αναγκαστική, πρωτόγνωρη και άμεση εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, προκάλεσε διάφορες αναταραχές στην περίπτωση του εσπερινού ΕΠΑ.Λ Κοζάνης, όπως φαίνεται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εξοικειώθηκαν με αυτή και θα την επέλεγαν ξανά σε παρόμοια επείγουσα κατάσταση. Η εξοικείωση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, όμως, ήταν σε μικρότερη κλίμακα, οι οποίοι δεν έδειξαν τον ίδιο ζήλο για την εκ νέου εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε αντίστοιχη περίπτωση. Ίσως αν η σχολική πραγματικότητα ήταν διαφορετική και τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα πιο οργανωμένα να αποτελούσε πιο εφικτή λύση σε επείγουσες καταστάσεις.
  • The purpose of this survey was to analyze the point of view of the teachers and the students of the vocational school of Kozani, whose classes take place in the evenings, concerning the use of technology in education prior to the enforcement of long distance learning as well as after this, during the pandemic of Covid-19, so as to find out if there was transformation of their point of view having in mind Jack Mezirow’s Theory of Transformative Learning. 52 students and 29 teachers of the vocational school of Kozani, whose classes take place in the evenings, took part in this survey and filled in some questionnaires of quantitative and qualitative method. To begin with, the existing dysfunctional views of the teachers and the students concerning the long distance learning have been analyzed for the purposes of the survey. Another point equally interesting was whether the way that the two groups of the respondents have dealt with technology in education was different before and after the enforcement of long distance learning. Finally, the way that the teachers and the students have overcome the obstacles which have encountered during long distance learning has been also analyzed. As a conclusion, the enforced, unprecedented and immediate nature of the enforcement of long distance learning caused various turbulences in the case of the vocational school of Kozani, as it can be seen from the findings of the survey. However, most of the students have got used to long distance learning and they would choose this method again in a similar emergency situation. On the other hand, the majority of the teachers has got used to long distance learning in a smaller scale and was not so eager to use long distance learning again in such a situation. Maybe, if the situation in Greek education was different and more organized, the application of long distance learning would seem more plausible in such emergency situations.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.