Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της εφαρμογής των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων.

The possibilities and the limitations of the application of active educational techniques in synchronous e-learning in adult education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωνσταντοπούλου, Παρασκευή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 379
 7. Χλαπάνης, Γεώργιος-Ερρίκος
 8. Λευθεριώτου, Πιέρα | Κουτούζης, Εμμανουήλ
 9. εκπαίδευση ενηλίκων | εξ Αποστάσεως εκπαίδευση | σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση | ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές | εκπαιδευτές ενηλίκων | ενήλικοι εκπαιδευόμενοι | Adult education | distance education | synchronous e-learning | active learning techniques | adult educators | adult learners
 10. 5
 11. 88
 12. 42
 13. Περιέχει 104 διαγράμματα και 111 πίνακες.
 14. Γαλατά, Π-Β., Βεργίδης, Δ., Δακοπούλου, Α., Καλογρίδη, Σ., Κεδράκα, Κ., & Τσιμπουκλή, Α. (2017). Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για τη Διεξαγωγή Έρευνας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. (Π-Β. Γαλατά Επιμ.). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Ήδη από τη δεκαετία του 1990 χρησιμοποιείται ο όρος «εξ Αποστάσεως εκπαίδευση» (Λιοναράκης, 2001), μορφή εκπαίδευσης της διά βίου μάθησης συναρτώμενη με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις σύγχρονες ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα οι νέες κοινωνικές συνθήκες, που επικράτησαν τα τελευταία δύο χρόνια με την κρίση της πανδημίας του covid-19 δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο ψηφιακής μάθησης λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της. Παράλληλα, η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι ένα πεδίο εκπαίδευσης συνυφασμένο με τις ενεργητικές τεχνικές και την ενεργητική μάθηση, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα οι μαθησιακοί στόχοι, όπως έχει αποδειχθεί από πλήθος ερευνών (βλ. Παράρτημα 5, Πίνακας 101). Βάσει των παραπάνω παραμέτρων, η παρούσα διπλωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έχει σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της εφαρμογής των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών μέσα από την οπτική των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στο σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Από την αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση συναφών ερευνών στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διαπιστώθηκε ανάγκη διερεύνησης συγκεκριμένων στόχων λόγω ερευνητικού κενού αναφορικά με την εφαρμογή των βιωματικών τεχνικών σε σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον στην εκπαίδευση ενηλίκων, πόσο δε μάλιστα με τα νέα δεδομένα της επείγουσας κατάστασης της πανδημίας. Ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα που ανέκυψαν οδήγησαν στην επιλογή της πολυμεθοδικής διερεύνησης, της τριγωνοποίησης, ως καταλληλότερης. Η ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε βασίστηκε σε δέκα ημιδομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευομένων, ενώ η ποσοτική έρευνα σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δείγματος 140 ατόμων, τα δεδομένα του οποίου αναλύθηκαν στατιστικά μέσω του προγράμματος SPSS και με επαγωγική στατιστική. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές σε σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επικοινωνία, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την κριτική σκέψη, τις νέες δεξιότητες και τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης των ενήλικων εκπαιδευόμενων, με τους περιορισμούς των τεχνικών ζητημάτων και τα νέα εξ ανάγκης εκπαιδευτικά δεδομένα λόγω της υγειονομικής κρίσης, αλλά με κομβικό το ρόλο του εκπαιδευτή σε όλα τα επίπεδα, την εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων και το μεταξύ τους καλό κλίμα.
  • The term "Distance Education" has been used since the 1990s (Lionarakis, 2001), a form of lifelong learning education related to the evolution of technology, modern needs and changing conditions at all levels. In particular, the new social conditions that prevailed in the last two years with the crisis of the covid-19 pandemic created a new framework for digital learning due to their extraordinary nature. At the same time, Adult Education is a field of education intertwined with active techniques and active learning, through which learning objectives are achieved more effectively, as has been demonstrated by numerous studies (see Annex 5, Chart 101). Based on the aforementioned parameters, the present dissertation carried out in the framework of the postgraduate program "Adult Education" of the School of Humanities of the Hellenic Open University (EAP) aims to explore the possibilities and the limitations of the application of active educational techniques through educators’ and learners’ perspective in the synchronous e-learning environment of adult education. By the detailed literature review of relevant research in the field of Adult Education identified the need to investigate specific objectives due to a research gap regarding the application of experiential techniques in synchronous digital environment in adult education, let alone the new conditions created by the pandemic emergency. The aim, objectives and research questions that arose led to the selection of multimodal approach, of triangulation, as the most appropriate. The qualitative research was based on ten semi-structured interviews of adult educators and learners, while the quantitative research was based on an online questionnaire of a sample of 140 people, whose data were statistically analyzed through the SPSS program and inferential statistics. The results of the research showed that active teaching techniques in a synchronous digital environment effectively contribute to communication, collaboration, interaction, critical thinking, new skills and improve the learning performance of adult learners, with the limitations of technical issues and the new by necessity educational conditions due to the health crisis, but with the key role of the educator at all levels, the familiarity of all participants and the good atmosphere between them.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.