Η Εκπαίδευση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού – Η περίπτωση των ενηλίκων προσφύγων μαθητών του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Αθήνας

The education of vulnerable groups of the population - A case study of the adult refugees students of the 3rd Vocational High School of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κριτσιδήμας, Αθανάσιος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. Ορφανάκη, Καλλιόπη
 8. Ορφανάκη, Καλλιόπη | Παπαδήμα, Γενοβέφα
 9. εκπαίδευση | πρόσφυγες | δυσκολίες | ένταξη | εκπαιδευτικό σύστημα | ενήλικος
 10. 1
 11. 2
 12. 50
 13. 0
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα προσφύγων. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ενώ ακολουθεί ειδική αναφορά στην προσφυγική κρίση και την εκπαίδευση των προσφύγων, όπου αναφέρονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και πρακτικές και πολιτικές για την προώθηση της εκπαίδευσης των προσφύγων. Στη συνέχεια, ακολουθεί αναφορά στην Ελλάδα συγκεκριμένα και το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με γενική αναφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων προσφύγων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται ποιοτική έρευνα με σκοπό να μελετήσει και να διερευνήσει τις πτυχές της ένταξης των ενήλικων προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σύγκριση με έλληνες ενήλικες μαθητές. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν κάποιες ομοιότητες αλλά και διαφορές μεταξύ των προσφύγων ενηλίκων μαθητών και των ελλήνων ενηλίκων μαθητών. Ειδικότερα, η έρευνα αναδεικνύει ότι ο βασικότερος λόγος που εγγράφτηκαν στο Επαγγελματικό Λύκειο οι πρόσφυγες μαθητές ήταν για να μπορέσουν να πάρουν άσυλο και στη συνέχεια για να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να βρουν εργασία στην Ελλάδα. Επίσης, όλοι οι πρόσφυγες μαθητές υποστήριξαν ότι στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση κατά την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναφέροντας δυσκολίες τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους συμμαθητές τους. Επίσης, όπως υποστηρίχθηκε υπήρξαν και δυσκολίες με το εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τη σημερινή τους κατάσταση. Τέλος, σχετικά με τις προσδοκίες των μαθητών μετά το πέρας της φοίτησής τους οι πρόσφυγες μαθητές στην πλειοψηφία τους υποστήριξαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και λιγότεροι ανέφεραν την επιθυμία να βγουν στην αγορά εργασίας.
  • The present work deals with the education of vulnerable groups of the population and in particular refugees. Initially, the work refers to the education of vulnerable groups of the population, while a special reference is made to the refugee crisis and the education of refugees, which mentions the challenges they face and practices and policies for the promotion of refugee education. Then, a reference to Greece in particular follows and the theoretical part concludes with a general reference to the education of adult refugees. In the second part of the work, a qualitative research is carried out in order to study and explore the aspects of the integration of adult refugees in the Greek educational system in comparison with Greek adult students. The results show some similarities but also differences between the refugee adult students and the Greek adult students. In particular, the research shows that the main reason that the refugee students were enrolled in the vocational high school was to be able to get asylum and then to obtain the necessary supplies to find work in Greece. Also, all the refugee students claimed that in the beginning the situation was very difficult when they joined the education system, citing difficulties with both the teachers and their classmates. Also, as it was claimed, there were difficulties with the educational material. However, they appeared satisfied with their current situation. Finally, regarding the expectations of the students after the end of their studies, the majority of the refugee students stated that they want to continue their studies and less mentioned the desire to enter the labor market.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.