Οι δυνατότητες για προσωπική και κοινωνική αλλαγή με τη συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Η περίπτωση ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων φωτογράφων Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

The potentiality for personal and social transformation with the contribution of art to adult education through the Aesthetic Experience. The case of a group of adult trainee photographers at a Public post-Secondary Vocational Training Institute. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΜΕΡΤΖΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΟΡΦΑΝΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 8. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΓΕΝΟΒΕΦΑ
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Αισθητική Εμπειρία | Φωτογραφία | Τέχνη | Κριτικός Στοχασμός | Κριτική Συνειδητοποίηση
 10. 6
 11. 68
 12. 20
 13. Περιέχει Πίνακα και Φωτογραφία
 14. Κόκκος, Α., (2005a). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τόμος Α’, Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η παρούσα ερευνητική Διπλωματική Εργασία, με τίτλο «Οι δυνατότητες για προσωπική και κοινωνική αλλαγή με τη συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Η περίπτωση ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων φωτογράφων Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης», καταγράφει τις απόψεις και τις στάσεις των μελών μιας ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων καλλιτεχνών επαγγελματιών φωτογράφων σχετικά με το εάν και κατά πόσο με την αρωγή της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής και της φωτογραφίας ως αισθητικών εμπειριών στα πλαίσια μιας ερευνητικής παρέμβασης με τη μορφή υποδειγματικής διδασκαλίας, επιτυγχάνεται η πρόκληση-ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και της κριτικής συνειδητοποίησης (όπως αυτή ορίζεται από τον Freire) και συνακόλουθα η επαναξιολόγηση των δυσλειτουργικών αντιλήψεών τους, με απώτερο στόχο την προσωπική και κοινωνική αλλαγή και δράση στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Η παρούσα έρευνα προσεγγίστηκε μέσω της εφαρμογής της μεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας», η οποία αξιοποιεί την τέχνη για να προσεγγιστεί κριτικά ένα ζήτημα, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για μια ποιοτικού χαρακτήρα έρευνα, η οποία διενεργήθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των συνομιλητών/τριών μας και ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αυτά: της ομαδικής (με στοιχεία focus group) συνέντευξης, του ερευνητικού ημερολογίου της παρατηρήτριας, των σημειώσεων του παρατηρητή καθώς και της χρήσης δυο ερωτηματολογίων.
  • The present research Diploma Thesis is titled "The potentiality for personal and social transformation with the contribution of art to adult education through the Aesthetic Experience. The case of a group of adult trainee photographers at a Public post-Secondary Vocational Training Institute", records the views and attitudes of the members of a group of adult trained professional photographers, on whether and to what extent, with the help of literature, painting and photography, as aesthetic experiences, The educational process achieves the challenge and the development of critical thinking and critical awareness (as defined by Freire) and consequently re-evaluates their dysfunctional perceptions, with the ultimate goal of personal and social change and action in the modern society evolution. The present research was approached by applying the A. Kokkos' method, "Transformative Learning through the Aesthetic Experience", utilizing art for a critique approach of a subject during the educational process. The research was carried out with the method of qualitative approach, to capture the views of our interlocutors. As data collection tools were used: group interview (with focus group data), research diary, observer's notes and the use of two questionnaires.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.