Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Εφαρμογή σε δια ζώσης διδασκαλία και διερεύνηση των απόψεων ενήλικων εκπαιδευόμενων

Digital Educational Applications in Teaching Greek as a Foreign Language: application in face to face teaching and research on the opinions of adult students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρόπουλος, Παναγιώτης
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Βιτούλης, Μιχαήλ
 8. Γαλάνη, Μαρία - Ελευθερία
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας | Γλωσσική κατάκτηση | Εκπαιδευτική τεχνολογία | Kahoot, Quizlet, Padlet, Canva
 10. 1
 11. 8
 12. 51
 13. Υπάρχουν πίνακες και εικόνες
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, όπως το Kahoot, το Quizlet, το Padlet και το Canva στην εκπαίδευση ενηλίκων με αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων όρων που περιγράφουν τη σημερινή εκπαιδευτική τεχνολογία, καθώς και ταξινόμηση των διαφόρων υπαρχουσών εφαρμογών με βάση τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Παρουσιάζεται επίσης βιβλιογραφική επισκόπηση και αποκαλύπτεται σοβαρό εκπαιδευτικό κενό στον συγκεκριμένο χώρο, ιδίως όταν πρόκειται για εκπαίδευση ενηλίκων και ακόμα περισσότερο ως προς τον κλάδο της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Τέλος, πραγματοποιείται εμπειρική έρευνα σε 41 ενήλικους εκπαιδευόμενους του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πορίσματα της έρευνας φαίνεται η αυξημένη αποδοχή των ψηφιακών μέσων και η εκτενής χρήσης τους ιδίως από εκπαιδευόμενους νεότερης ή μέσης ηλικίας, αλλά και από γυναίκες εκπαιδευόμενες. Διαφαίνεται το θετικό όφελος της χρήσης τους τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και στάσεων, αλλά και η επιμονή των εκπαιδευόμενων στη διατήρηση και στη χρήση των παραδοσιακών – έντυπων εργαλείων στη μαθησιακή διεργασία. Η παρούσα έρευνα είναι μία από τις πρώτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κλάδου της Διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης\δεύτερης γλώσσας και μάλιστα σε ενήλικες και με αυτόν τον τρόπο αποσκοπεί να συμβάλει στην εγχώρια και τη διεθνή ερευνητική παραγωγή.
  • The present thesis examines the possibility of functional and effective use of modern, digital applications, like Kahoot!, Quizlet, Padlet and Canva in adult language classes of Modern Greek as a foreign language. In the first part of the thesis the reader will find a detailed presentation of contemporary, scientific terms that describe the current educational technology, as also a classification of the various educational applications according to their functional specifications. There is also a brief literature review, where one may notice a severe gap concerning the use of the aforementioned technology in the field of Adult Education and even more if one focuses on the domain of Teaching Greek as a foreign language. In the second part of the thesis, there is a detailed presentation of an empirical research realized on 41 adult students of the Modern Greek Language Teaching Center, a department of the National and Kapodistrian University of Athens. In the results of the research there is an obvious acceptance and continuous use of the modern, digital, educational means especially when it refers to students of younger or middle age, as long as to female students. There is also a clear positive effect by the use of these technological means both in knowledge and attitude of the adult students, but also an expressed will for maintaining the traditional, printed educational means during the educational process. This study is one of the first realized within the field of Teaching Greek as a second/foreign language and especially concerning Adults’ Education and in this way it will try to contribute in the Greek and international research production.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές