Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών. Συγκριτική μελέτη μεταξύ ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΟΥΛΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. Επαγγελματική εξουθένωση | πηγές επαγγελματικού στρες | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | εκπαιδευτικές ειδικότητες | Εκπαίδευση Ενηλίκων
 10. 1
 11. 49
 12. 120
 13. Περιέχει : πίνακες, γραφήματα
  • Σκοπός της εν λόγω έρευνας ήταν να εξεταστεί ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης, διερευνήθηκαν οι πηγές επαγγελματικού στρες που επιδρούν και ευθύνονται για τη δημιουργία του συνδρόμου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι ειδικότητες των φιλολόγων (1η ομάδα) και των καθηγητών θετικών και φυσικών επιστημών -μαθηματικών, φυσικών, χημικών, βιολόγων, γεωλόγων- (2η ομάδα). Στις ομάδες αυτές διεξήχθη συγκριτική διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και συγκριτική μελέτη του βαθμού επιρροής των πηγών εργασιακής έντασης. Στο δείγμα συμμετείχαν 142 φιλόλογοι και 108 καθηγητές της 2ης ομάδας. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα μέτρησης εξουθένωσης των Maslach και Jackson (1996) και το ερωτηματολόγιο πηγών επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως αυτό προσαρμόστηκε από τη Μούζουρα (2005) στα χαρακτηριστικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε μέτρια επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους, ενώ μεταξύ των ομάδων αποδείχτηκε ότι δεν προκύπτει διαφορά στον βαθμό εξουθένωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι φιλόλογοι καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά αποπροσωποποίησης σε σχέση με τους συναδέλφους της δεύτερης ομάδας. Κατόπιν, αποδείχτηκε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο εκπαίδευσης και ο τύπος σχολείου διαφοροποιούν τα επίπεδα εξουθένωσης. Επίσης, και οι δύο ομάδες ειδικοτήτων προέκριναν ως σημαντικότερες αιτίες εξουθένωσης ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική οργάνωση και διοίκηση. Μεμονωμένα όμως, οι φιλόλογοι εμφανίζονται πιο εξαντλημένοι συναισθηματικά -λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που μεγεθύνουν τον φόρτο εργασίας και τη χρονική πίεση- συγκριτικά με τους καθηγητές θετικών επιστημών που «πλήττονται» ιδιαιτέρως από την έλλειψη υλικών διδακτικών μέσων. Ως επιπλέον εύρημα προέκυψε ότι οι πηγές επαγγελματικού στρες συνιστούν προβλεπτικό παράγοντα για τον βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης. Κλείνοντας, η παρούσα εργασία διερευνά και καταγράφει τα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, και αποτυπώνει την κατάσταση που υφίσταται στον εκπαιδευτικό χώρο στο πλαίσιο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η εργασία άπτεται του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες με διαμορφωμένο αξιακό σύστημα, συνήθειες, αντιλήψεις και στάσεις που συγκροτούν σε μεγάλο βαθμό τη συνείδηση και τον εργασιακό τους ρόλο.
  • The purpose of this research was to examine the degree of burnout of teachers serving in school units in the Prefecture of Thessaloniki. Also, the sources of occupational stress that affect and are responsible for the formation of the syndrome were investigated. Specifically, the specialties of philologists (1st group) and professors of science and natural sciences - mathematics, physics, chemists, biologists, geologists - (2nd group) were examined. In these groups, a comparative investigation of the degree of burnout was carried out as well as a comparative study of the degree of influence of the sources of work-related tension. The sample was attended by 142 philologists and 108 professors of the 2nd group. The burnout measurement scale of Maslach and Jackson (1996) and the burnout sources questionnaire, as adapted by Mouzoura (2005) to the characteristics of secondary education, were used to collect data collection. Based on the results of the survey, moderate burnout of teachers as a whole was found, while between the groups it was proved that there was no difference in the degree of burnout. It is worth pointing out that philologists record lower rates of depersonalization than colleagues in the second group. Subsequently, it turned out that demographic characteristics, level of education and type of school differentiate burnout levels. Also, both groups of specialties identified as the most important causes of burnout issues related to educational organization and administration. Individually, however, philologists appear more exhausted emotionally - due to professional obligations that magnify the workload and time pressure - compared to science teachers who are particularly "affected" by the lack of material teaching resources. As an additional finding, it emerged that sources of occupational stress are a predictor of the degree of burnout. In closing, this thesis explores and records the professional problems faced by the participants in the survey, and reflects the situation that exists in the educational field in the context of burnout. The work touches on the field of Adult Education, as teachers are professionals with a formed value system, habits, perceptions and attitudes that largely constitute their consciousness and work role.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.