Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στη Λάρισα ως «Πόλη που Μαθαίνει».: Η περίπτωση του προγράμματος «Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση με τη χρήση της εκπαίδευσης από απόσταση» στα πλαίσια του Πανεπιστημίου των Πολιτών.

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. Σεπτέμβριος 2022 [2022-09]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΟΚΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 9. Δια Βίου Μάθηση | Πανεπιστήμιο Πολιτών | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Σχολή Γονέων
 10. 2
 11. 33
 12. 65
 13. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η «Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση με τη χρήση της εκπαίδευσης από απόσταση» στα πλαίσια του Πανεπιστημίου των Πολιτών.». Μέσω της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης που ανέπτυξε ο Mezirow (βασικός στόχος της παρούσας θεωρίας αποτελεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης) όσο και της μεθόδου της εκπαίδευσης από απόσταση, προέκυψε το ερώτημα αν και κατά πόσο, οι εκπαιδευόμενοι του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου των Πολιτών μετασχημάτισαν ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευόμενων του προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πολιτών που διοργανώθηκε από το δήμο Λαρισαίων στα πλαίσια της δράσης «Λάρισα, η Πόλη που Μαθαίνει». Στην έρευνα συμμετείχαν οι 13 εκπαιδευόμενοι ενός τμήματος. Το δείγμα εντάσσεσαι στο είδος της σκόπιμης – μη πιθανοτικής δειγματοληψίας και χρησιμοποιήθηκε το δείγμα χιονοστιβάδας προκειμένου να δικαιολογηθεί ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων. Για τη συλλογή δεδομένων επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα η ημι – δομημένη συνέντευξη. Τα τιθέμενα ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπαιδευόμενους εντάσσονται σε τρείς θεματικούς άξονες και αναφέρονται ως εξής: • Η διερεύνηση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στους λόγους για τους οποίους συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. • Η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων (εμπόδια) της εκπαίδευσης από απόσταση καθώς και του τρόπου με τον οποίο επηρέασαν την ενεργό συμμετοχή. • Η μεταβολή των απόψεων / στάσεων / αντιλήψεων / πεποιθήσεων των εκπαιδευομένων ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνέβη. Η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι εκπαιδευόμενοι σχημάτισαν σε γενικές γραμμές θετική εντύπωση όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν.
  • The present thesis shows the opinions of the students that followed the distance learning program of the University of Citizens organized by the municipality of Larissa within the framework of the action “Larisa, the City that Learns”. 13 trainees of a certain classroom participated in the research. The sample belongs to the type of purposive - non-probability sampling and the snowball sample was used in order to justify the way of selecting the participants. The sample of the research belongs to the type of purposive - non-probability sampling and the snowball sample was used in order to justify the way of selecting the participants. For data collection, the qualitative method was chosen, specifically the semi-structured interview. The questions posed to the trainees, are included in three thematic axes and listed as follows: • The investigation of the special characteristics and the reasons that the trainees participated in the specific educational program • Investigating inhibiting factors (barriers) of distance learning, as well as how they affected the active participation. • The change in the opinions / attitudes / perceptions / beliefs of the trainees as a result of their active participation in the training program, as well as the way in which it happened. This research concluded, that a generally positive impression formed by the trainees, regarding the training program they attended
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές