Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων: Η περίπτωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης «ΚΕΚ Mέντωρ» της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 1. MSc thesis
 2. Ιατρίδης, Κοσμάς
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Τσολακίδου, Σαββάτου
 8. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Εμπόδια συμμετοχής | Κίνητρα συμμετοχής | Ψηφιακές Δεξιότητες
 9. 2
 10. 57
 11. 31
 12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων 41 Πίνακας 2: Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων 42 Πίνακας 3: Αριθμός παιδιών συμμετεχόντων 43 Πίνακας 4: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων 44 Πίνακας 5: Ιδιότητα συμμετεχόντων 45 Πίνακας 6: Τόπος κατοικίας συμμετεχόντων 46 Πίνακας 7: Εμπόδια για τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 47 Πίνακας 8: Κίνητρα για τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 49 Πίνακας 9: Βαθμός ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ 50 Πίνακας 10: Έλεγχος t – test ανεξάρτητων δειγμάτων για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς το φύλο 52 Πίνακας 11: Έλεγχος t – test ανεξάρτητων δειγμάτων για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς το φύλο 55 Πίνακας 12: Έλεγχος t – test ανεξάρτητων δειγμάτων για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς το φύλο 56 Πίνακας 13: Έλεγχος ANOVA για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την ηλικία 56 Πίνακας 14: Έλεγχος ANOVA για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την ηλικία 61 Πίνακας 15: Έλεγχος ANOVA για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς την ηλικία 64 Πίνακας 16: Έλεγχος ANOVA για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς τον αριθμό παιδιών 65 Πίνακας 17: Έλεγχος ANOVA για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς τον αριθμό παιδιών 68 Πίνακας 18: Έλεγχος ANOVA για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς τον αριθμό παιδιών 72 Πίνακας 19: Έλεγχος ANOVA για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την εκπαίδευση 72 Πίνακας 20: Έλεγχος ANOVA για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την εκπαίδευση 73 Πίνακας 21: Έλεγχος ANOVA για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς την εκπαίδευση 74 Πίνακας 22: Έλεγχος ANOVA για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την ιδιότητα 75 Πίνακας 23: Έλεγχος ANOVA για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς την ιδιότητα 78 Πίνακας 24: Έλεγχος ANOVA για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς την ιδιότητα 79 Πίνακας 25: Έλεγχος ANOVA για τα εμπόδια συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς τον τόπο διαμονής 79 Πίνακας 26: Έλεγχος ANOVA για τα κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς τον τόπο διαμονής 80 Πίνακας 27: Έλεγχος ANOVA για τον βαθμό ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ ως προς τον τόπο διαμονής 81 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Εικόνα 1: Φύλο συμμετεχόντων 43 Εικόνα 2: Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων 44 Εικόνα 3: Αριθμός παιδιών συμμετεχόντων 45 Εικόνα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων 46 Εικόνα 5: Ιδιότητα συμμετεχόντων 47 Εικόνα 6: Τόπος κατοικίας συμμετεχόντων 48 Εικόνα 7: Εμπόδια για τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 50 Εικόνα 8: Κίνητρα για τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων 51 Εικόνα 9: Βαθμός ικανοποίησης για τις υποδομές του ΚΕΚ Μέντωρ 52 Εικόνα 10: Η διαφορά για την έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο φύλων. 54 Εικόνα 11: Η διαφορά για την έλλειψη χρόνου λόγω άλλων υποχρεώσεων μεταξύ των δύο φύλων. 55 Εικόνα 12: Η διαφορά για την μεγάλη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος μεταξύ των δύο φύλων. 55 Εικόνα 13: Η διαφορά για την ποιότητα και την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος μεταξύ των δύο φύλων. 56 Εικόνα 14: Η διαφορά στην έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 59 Εικόνα 15: Η διαφορά στην έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 59 Εικόνα 16: Η διαφορά στα προβλήματα υγείας μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 60 Εικόνα 17: Η διαφορά στον φόβο τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 60 Εικόνα 18: Η διαφορά στην ηλικία ως αποτρεπτικό παράγοντα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 61 Εικόνα 19: Η διαφορά στην συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες επαναφέρουν αρνητικές σχολικές μνήμες μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 61 Εικόνα 20: Η διαφορά στην διατήρηση της θέσης εργασίας μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 63 Εικόνα 21: Η διαφορά στην αύξηση των οικονομικών απολαβών μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 63 Εικόνα 22: Η διαφορά στην ικανοποίηση προσωπικών αναγκών μάθησης μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 64 Εικόνα 23: Η διαφορά στην αποφυγή των προβλημάτων της προσωπικής/οικογενειακής ζωής μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 64 Εικόνα 24: Η διαφορά στην κοινωνικοποίηση μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 65 Εικόνα 25: Η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 67 Εικόνα 26: Η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων υποχρεώσεων σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 68 Εικόνα 27: Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 68 Εικόνα 28: Η διατήρηση της θέσης εργασίας σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 70 Εικόνα 29: Η αύξηση των οικονομικών απολαβών σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 70 Εικόνα 30: Η μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην θέση εργασίας σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 71 Εικόνα 31: Η αύξηση των τυπικών προσόντων σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 71 Εικόνα 32: Η αποφυγή των προβλημάτων της προσωπικής/οικογενειακής ζωής σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 72 Εικόνα 33: Η κοινωνικοποίηση σε συσχέτιση με τον αριθμό παιδιών των συμμετεχόντων 72 Εικόνα 34: Η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων σε συσχέτιση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 77 Εικόνα 35: Η έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων σε συσχέτιση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 77 Εικόνα 36: Η πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων δεν θεωρείται ιδιαίτερο προσόν για την εύρεση εργασίας και την επαγγελματική ανέλιξη σε συσχέτιση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 78 Εικόνα 37: Ο φόβος για τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε συσχέτιση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 78 Εικόνα 38: Η ηλικία μου είναι αποτρεπτικός παράγοντας συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε συσχέτιση με την ιδιότητα των συμμετεχόντων 79
  • Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν και σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι απαιτήσεις της οικονομίας και της καθημερινότητας οδηγούν τους ενήλικες στην απόκτηση ολοένα και περισσότερων ψηφιακών δεξιοτήτων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των εμποδίων και των κινήτρων που αναδύονται κατά την συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην πόλη της Κομοτηνής, και ειδικότερα στο ΚΔΒΜ «ΚΕΚ Μέντωρ» της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τις ανάγκες τις έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι. Οι ποσοτικές μέθοδοι αφορούσαν ερωτηματολόγια που στάλθηκαν ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους και αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου, επιλογής και κλίμακες ιεράρχησης τύπου Likert. Οι ποιοτικές μέθοδοι αφορούσαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με τρία στελέχη του εκπαιδευτικού οργανισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κυριότερα εμπόδια για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων στο ΚΔΒΜ «ΚΕΚ Μέντωρ» της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το κόστος συμμετοχής και η έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών ή άλλων υποχρεώσεων. Αντίθετα, τα σημαντικότερα κίνητρα είναι η εύρεση εργασίας, η απόκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχής και η αύξηση των τυπικών προσόντων. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα δημογραφικά στοιχεία, όπως, το φύλο, η ηλικία, ο αριθμός των παιδιών και η θέση εργασίας φαίνεται να σχετίζονται με τα εμπόδια και τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων. Φυσικά, λόγω περιορισμών στη δειγματοληψία, δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν τα συμπεράσματα της έρευνας, αλλά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές έρευνες.
  • The rapid technological developments that have taken place and are taking place worldwide and the demands of the economy and everyday life are leading adults to acquire more and more digital skills. The purpose of this dissertation is to investigate the obstacles and incentives that arise during the participation of adults in continuing vocational training programs in the field of digital skills in the city of Komotini, and in particular in the educational organization "KEK Mentor" of Eastern Macedonia and Thrace. Both quantitative and qualitative methods were used for the research needs. The quantitative methods concerned questionnaires that were sent electronically to the trainees and consisted of closed-ended questions, selection and Likert scales. The qualitative methods involved semi-structured interviews with three executives of the educational organization. The results of the research showed that the main obstacles for the participation of the trainees in digital skills programs in "KEK Mentor" of Eastern Macedonia and Thrace are the cost of participation and the lack of time due to work or other obligations. Instead, the most important motivations are finding a job, obtaining a certificate of participation and increasing formal qualifications. Also, according to the results of the research, demographic data, such as gender, age, number of children and place of work seem to be related to the barriers and motivations of the trainees. Of course, due to limitations in sampling, it is not possible to generalize the research findings, but they can be the basis for future research.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές