Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού σε οργανισμό που μαθαίνει. Πώς μια επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε οργανισμό που μαθαίνει σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

The transformation of an organization into a learning organization. How a business can become a learning organization according to the principles of adult education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Προκοπίου, Άννα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Χαλκιώτης, Δημήτριος
 8. Καβασακαλάκης, Άγγελος | Κουτούζης, Εμμανουήλ
 9. Οργανισμός μάθησης | Γνώση- Επιχείρηση
 10. 15
 11. 33
 12. Η εργασία περιέχει πίνεκες, εικόνες, γραφήματα.
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων και της μελέτης περίπτωσης που αφορά την σημασία της γνώσης μέσα σε μία επιχείρηση καθώς και τους τρόπους που αυτή, μπορεί να βελτιώσει το χαρακτήρα και την πορεία μίας επιχείρησης. Επίσης αναφέρονται και τρόποι βελτίωσης και ανάπτυξης ενός οργανισμού μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης της γνώσης προκειμένου να μετατραπεί σε οργανισμός που μαθαίνει. Για την ερευνητική προσέγγιση του θέματος, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε μία εταιρεία τηλεπικοινωνίας αποτελούμενη από πενήντα (50) εργαζόμενους, εκ των οποίων οι τριάντα τρείς συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο στοχεύοντας την χαρτογράφηση και την αποκωδικοποίηση του χαρακτήρα της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Η επιλογή του δείγματος έγινε με βολική - συμπτωματική δειγματοληψία. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του στατιστικού προγράμματος SPSS 28. Όσον αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική στατιστική έρευνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα που αφορούσαν την μελέτη περίπτωσης, η συγκεκριμένη επιχείρηση πληροί αρκετές από τις προϋποθέσεις της διαχείρισης γνώσης καθώς και του οργανισμού μάθησης, καθώς εντοπίστηκαν : άμεση επαφή της διοίκησης και των εργαζομένων, αίσθηση σαν των υπαλλήλων ως μέλη της ομάδας, ελευθερία έκφρασης απόψεων, αίσθηση ασφάλειας απέναντι στους συναδέλφους, πρόγραμμα εκπαίδευσης των υπαλλήλων κατά την είσοδό τους στην εταιρεία. Βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν η συγκεκριμένη εταιρεία υστερεί: στην δράση του ανθρώπινου δυναμικού της (hr), στην εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών που εκφέρονται από το προσωπικό και στην επανεκπαίδευση σε νέα συστήματα και προγράμματα που χρησιμοποιούνται μέσα στην εταιρεία. Η μετατροπή του συγκεκριμένου οργανισμού σε οργανισμό μάθησης θα βοηθήσει την εταιρεία να είναι περισσότερο παραγωγική και αποτελεσματική τόσο στις παροχές της όσο και στο προσωπικό που την απαρτίζει δίνοντας τους περισσότερα κίνητρα ώστε παραμείνουν στην συγκεκριμένη εταιρεία.
  • The purpose of this paper is the study of the opinions and the case study regarding the importance of knowledge within a business as well as the ways in which it can improve the character and course of a business. Also mentioned are ways to improve and develop an organization within the framework of knowledge management in order to turn it into a learning organization. For the research approach to the subject, a sampling was carried out in a telecommunications company consisting of fifty (50) employees, of which thirty-three completed an anonymous questionnaire aimed at mapping and decoding the character of the company in which they work. The selection of the sample was made by convenience - random sampling. The processing of the research data was carried out by applying the statistical program SPSS 28. Regarding the analysis of the results, both descriptive and inductive statistical research was carried out. According to the findings related to the case study, the specific company fulfills several of the conditions of knowledge management as well as the learning organization, as they were identified: direct contact between management and employees, feeling of employees as members of the team, freedom of expression of opinions, sense of security towards colleagues, employee training program when they enter the company. Based on the data collected, this particular company lags behind: in the action of its human resources (hr), in the implementation of the innovative ideas expressed by the staff and in the retraining in new systems and programs used within the company. The transformation of the specific organization into a learning organization will help the company to be more productive and efficient both in its benefits and in the personnel that make it up, giving them more motivation to stay in the specific company.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές