Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας, σε προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με αξιοποίηση του μοντέλου ακρόασης και ανάλυσης μουσικών έργων

Transformative Learning through Aesthetic Experience, in in-school teacher training programs, utilizing the model of listening and analyzing musical works (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταματοπούλου, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Κωσταρά, Ευφροσύνη
 8. Κοτσοπούλου, Μαρία
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Δια Βίου Εκπαίδευση | Lifelong Learning | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Transformative Learning | Επιμόρφωση Ενηλίκων | Adult Education | Τέχνη | Art | Μουσική | Music | Αισθητική Εμπειρία | Aesthetic Experience
 10. 2
 11. 34
 12. 38
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες και γραφήματα
 14. Αγγελόπουλος, Λ., Δραγούμης, Μ., Λέκκας, Δ., Μαλιάρας, Ν., Μάμαλης, Ν., Μωραΐτης, Θ., Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Κ., & Ρωμανού, Κ. 2003. Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση ελληνικής μουσικής και χορού Ελληνική Μουσική Πράξη: Αρχαίοι και Μέσοι Χρόνοι Πάτρα: ΕΑΠ, Πάτρα 2003 (Τόμος Β΄)
  • Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση των μαθητών, όσο και στη βελτίωση της κοινωνίας. Η δια βίου μάθηση είναι αυτή που στηρίζει και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών, επιδρώντας στο επιστημονικό, αλλά και στο μορφωτικό τους επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από την τυπική εκπαίδευση, συμμετέχουν σε διαδικασίες μη τυπικής (επιμορφώσεις, σεμινάρια κ.λπ.) αλλά και άτυπης εκπαίδευσης. Οι τρεις μορφές εκπαίδευσης που προαναφέρθηκαν είναι σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, αφού είναι το μέσο που θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά διαμορφώνοντας αντιλήψεις, παίρνοντας εμπειρίες, οικοδομώντας αξίες, στοιχεία που αναβαθμίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους (Day, 2003), αλλά και το σχολείο ως ζώντα οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι έτοιμοι, αλλά και δεκτικοί σε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν κριτικά, αλλά και να αναστοχαστούν αναφορικά με τις παγιωμένες αντιλήψεις τους. Κριτική σκέψη και αναστοχασμός είναι δύο στοιχεία που αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της Θεωρίας του Μετασχηματισμού. Ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα δώσει ώθηση στον μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών παραδοχών των ενηλίκων εκπαιδευτικών, είναι η αξιοποίηση της Τέχνης – στην παρούσα εργασία η αναφορά στην Τέχνη θα σχετίζεται με την Τέχνη της Μουσικής. Η αισθητική εμπειρία είναι ικανή να βοηθήσει τον ενήλικο να στοχαστεί κριτικά πιο εύκολα, αφού αυτή η ικανότητα αναπτύσσεται κατά την ενεργητική ακρόαση μουσικών έργων τέχνης. Πάνω στη σκέψη αυτή στηρίχθηκε και στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε η Μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας του Α. Κόκκου που αξιοποιεί την Τέχνη, αφού είναι μία τεχνική μέθοδος που βοηθάει να αναπτυχθεί ο κριτικός στοχασμός. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη διδακτική αξιοποίηση της τέχνης της Μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως το μέσο εκείνο που βοηθάει τη διεργασία του μετασχηματισμού των ενηλίκων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών.
  • Teachers play a key role in both educating students and improving society. Lifelong learning is what supports and supports the work of teachers, influencing both their scientific and educational level. In addition to formal education, teachers participate in non-formal education (training, seminars, etc.) as well as non-formal education. The three forms of education mentioned above are important for teachers, as they are the means that will help them develop professionally, scientifically and pedagogically, shaping perceptions, gaining experiences, building values, elements that upgrade their educational practices (Day, 2003), and the school as a living organism. In this context, teachers are required to be prepared, but also receptive to new teaching methods. For this to happen, they must first enter the process of thinking critically and reflecting on their entrenched perceptions, two elements that form the core of the Theory of Transformative. A useful tool, which will give impetus to the transformation of the dysfunctional assumptions of adult teachers, is the utilization of Art - in this work the reference to Art will be related to the Art of Music. Aesthetic experience is able to help the adult to think critically more easily, since this ability is developed during the active listening of musical works of art. It was based on this thought, and in this context the Transformative Learning Method was applied through Aesthetic Experience of A. Kokkos that utilizes Art, since it is a technical method that helps to develop critical thinking. The present work deals with the in-school training of Secondary Education teachers, in the didactic utilization of the art of Music in the educational process, as the means that helps the process of transformations of the adult trained teachers.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.