«Κίνητρα, εμπόδια και προσδοκίες στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σπουδαστές Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ»

Motivational obstacles and expectations in adult education: Ap-prenticeship Class students EPAL (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 161
 7. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ
 9. Μαθητεία | Apprenticeship | ΕΠΑ.Λ. | EPA.L. | Κίνητρα | Motivation | Εμπόδια | Οbstacles | Προσδοκίες | Εxpectations
 10. 2
 11. 60
 12. 31
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των κινήτρων, των εμποδίων, αλλά και των προσδοκιών που έχουν οι επιμορφωμένοι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Για να μπορέσουν να προκύψουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιήθηκαν τόσο οι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας (ερωτηματολόγιο), όσο και οι ποιοτικές μέθοδοι (συνέντευξη). Έτσι, με τον τρόπο αυτό η ερευνήτρια κατάφερε να επιτύχει την επιθυμητή τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων της. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν τα σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα είναι η απόκτηση γνώσεων-δεξιοτήτων και η ένταξη στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, ως σοβαρότερο εμπόδιο αναδείχθηκε για τους συμμετέχοντες η έλλειψη χρόνου λόγω διάφορων ασχολιών. Τέλος, όσον αφορά ορισμένες από τις προσδοκίες που θεωρούνται ως σημαντικές για τους συμμετέχοντες, αυτές σχετίζονται με τη γνωστοποίηση των τιθέμενων στόχων του προγράμματος, τη σύνδεση του περιεχομένου της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τέλος την εφαρμογή της εξατομικευμένης μάθησης σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.
  • The purpose of this thesis is to explore the motivations, obstacles, but also the ex-pectations that trainees have during their participation in an Apprenticeship Class pro-gram of EPA.L.. In order to be able to obtain the desired results of the survey, both quan-titative research methods (questionnaire) and qualitative methods (interview) were used. In this way, of course, the researcher managed to achieve the desired triangulation of the results. Based on the results, the most important motivations for participating in such programs are the acquisition of knowledge-skills and integration into the labor market. On the other hand, the most serious obstacle for the participants was the lack of time due to various activities. Finally, regarding some of the expectations that are considered im-portant for the participants, they are related to the communication of the set objectives of the program, the connection of the content of the education with the labor market and finally the implementation of the individualized learning according to the individual needs of trainees.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.