Μετασχηματίζουσα μάθηση στον τομέα Νεολαίας: η σημασία της στην εξέλιξη των νέων ανθρώπων

Transformational Learning in Youth Sector: its importance in the development of young people (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσελεπή, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Παυλάκης, Εμμανουήλ
 8. Λευθεριώτου, Πιέρα | Παυλή-Κορρέ , Μαρία
 9. Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Transformational Learning | Νεολαία | Youth | Νέοι ενήλικες | Young adults | Σύμβουλος Νέων | Youth worker | Εργασία με και για τις νέες και τους νέους | Youth Work | ΜΚΟ | NGO
 10. 1
 11. 40
 12. 09
 13. περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναφερθεί στο θέμα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στον τομέα Νεολαίας , τη σημασία της στην εξέλιξη των νέων ανθρώπων . Στο πρώτο μέρος ορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Γίνεται αναγνώριση του ερευνητικού προβλήματος : πόσο σημαντική είναι για την εξέλιξη των νέων ανθρώπων η Μετασχηματίζουσα μάθηση. Αναζητούνται και διαπιστώνονται οι ανάγκες τους. Ορίζονται οι αναζητήσεις της μελέτης .Γίνεται προσπάθεια σύνδεσης με τις αρχές της Μετασχηματίζουσας μάθησης. Ορίζεται ο ρόλος του youth worker.Τίθεται το θέμα για το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε . Το υλικό της ποιοτικής έρευνας , οι ημιδομημένες συνεντεύξεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που παρουσιάζονται. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα.
  • This paper attempts to address the topic of Transformative Learning in the Youth sector, its importance in the development of young people. In the first part, the theoretical framework is defined. The research problem is recognized: how important Transformative learning is for the development of young people. Their needs are sought and ascertained. The searches of the study are defined. An attempt is made to connect with the principles of Transformative learning. The role of the youth worker is defined. The issue of the role of emotional intelligence is raised. The second part presents the empirical research carried out. The qualitative research material, the semi-structured interviews and the research questions presented. Then the results of the research are listed. Finally, an attempt is made to draw conclusions.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές