Συγκριτική μελέτη κινήτρων συμμετοχής ενήλικων μεταναστών εκπαιδευομένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα Σουηδίας και Ελλάδος

 1. MSc thesis
 2. Zaykova, Zhanna
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Πανιτσίδου , Ευγενία
 8. Ενήλικες, Μετανάστες, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Ελλάδα, Σουηδία, Κίνητρα
 9. 1
 10. 3
 11. 47
 12. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα στατιστικής έρευνας
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι συγκριτική εξερεύνηση κινήτρων συμμετοχής ενήλικων μεταναστών εκπαιδευομένων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα Σουηδίας και Ελλάδος. Ειδικότερα, μέσω της συγκριτικής μελέτης καθίσταται προσπάθεια να εξεταστεί, πώς εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν θετικά η αρνητικά την επιθυμία των ενηλίκων να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνάρτηση με τα ατομικά κίνητρα και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευμένων. Το φαινόμενο της μετανάστευσης ειδικότερα, συγκριτικά με την εκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί τον βασικό πυρήνα για την διαμόρφωση της παρούσας ανασκόπησης και πόσο μάλλον για την σημαντικότητα της στον επιστημονικό χώρο. Τέλος, μέσω της εμπειρικής διαδικασίας της παρούσας έρευνας, στόχος αποτελεί η εξαγωγή προβλημάτων που προκύπτουν στην διαδικασία της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία και οι ενδεχόμενες λύσεις για την επίλυση τους προβλήματος, ενώ σημαντικό βήμα της παρούσας έρευνας, αποτελεί να διατυπωθούν μελλοντικές προτάσεις σχετικά με το πως η εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματική ένταξη στη σύγχρονη αγορά εργασίας με «πυλώνα», την εκμάθηση ενηλίκων μεταναστών στη Σουηδία.
  • The purpose of this study is a comparative exploration of motivations for the participation of adult immigrant learners in the educational programs of Sweden and Greece. In particular, through the comparative study, an attempt is made to examine how external and internal factors can positively or negatively affect the desire of adults to participate in educational programs, in relation to the individual motivations and socio-demographic characteristics of the adult learners. The phenomenon of immigration in particular, compared to education in European countries, is the main core for the formation of this review and even more so for its importance in the scientific field. Finally, through the empirical process of this research, the aim is to extract problems that arise in the process of integration of immigrants into society and possible solutions to solve the problem, while an important step of this research is to formulate future proposals regarding the how adult education in Greece can contribute positively to the effective integration into the modern labor market with a "pillar", the learning of adult immigrants in Sweden.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.