Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με επικέντρωση στο Γλωσσικό Γραμματισμό.

 1. MSc thesis
 2. ΠΛΑΤΙΩΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 247
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 8. ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΙΒΙΑΝ
 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΣΔΕ
 10. 1
 11. 153
 12. 147
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιολογική διαπραγμάτευση του προγράμματος σπουδών που υλοποιείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπό το πρίσμα του αντικειμένου του γλωσσικού γραμματισμού. Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις απόψεις αφενός ενός δείγματος (30) εκπαιδευτών – φιλολόγων και αφετέρου τεσσάρων (4) διευθυντών γύρω από καίρια ζητήματα αναφορικά με την δρομολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης στον δεδομένο θεσμό του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ερευνητικές μέθοδοι που αξιοποιούνται για την επιτέλεση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης είναι από τη μία το ερωτηματολόγιο – ποσοτική έρευνα: απευθύνεται στους διδάσκοντες του γλωσσικού γραμματισμού – και από την άλλη η ημιδομημένη ατομική συνέντευξη – ποιοτική έρευνα: έχει ως αποδεκτές τα διευθυντικά στελέχη –, με το σκεπτικό τα παραγόμενα αποτελέσματα να συντάσσονται με την μέθοδο της τριγωνοποίησης, ώστε να είναι πλαισιωμένα από αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία ως προς την εξαγωγή βάσιμων, ρεαλιστικών και αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων. Θέτοντας, λοιπόν, στο επίκεντρο το επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού, τα πιθανά οφέλη και την έμπρακτη ενδυνάμωση των εμπλεκομένων μέσω της επιμόρφωσης, τον βαθμό ή / και την διάθεση υιοθέτησης μιας κουλτούρας αξιολόγησης από πλευράς εκπαιδευτών και διευθυντών, τις βασικές αρχές και τα μέσα προσέγγισης του γλωσσικού γραμματισμού με την αντίστοιχη στοχοθεσία του, τους παράγοντες που προωθούν ή αναχαιτίζουν τη μεθόδευση του προγράμματος σπουδών και τις εν δυνάμει επιρροές της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης χρηματοδότησης, η υπό διαπραγμάτευση εργασία δυναμιτίζει πολλαπλά ερεθίσματα για προβληματισμό και πολυεπίπεδη διερεύνηση – διαπραγμάτευση των παραπάνω αξόνων. Παρά την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα του εκάστοτε ΣΔΕ, τα ερευνητικά απότοκα που αναδύθηκαν, έχουν σαφείς κοινές συνιστώσες και αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής: η γλωσσική διδασκαλία επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών που αξιοποιούν τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων και καλλιεργούν τόσο τις επικοινωνιακές όσο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες· η δόμηση του ευέλικτου προγράμματος σπουδών αφορμάται από τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου· η επιμόρφωση αποκτά υπόσταση μέσω της εμπειρίας, της ενσυναίσθησης και της βιωματικής αποδοχής της φιλοσοφίας των ΣΔΕ από πλευράς των εκπαιδευτών· η αξιολόγηση είναι γόνιμο να δρομολογηθεί συμβαδίζοντας με την καινοτόμο ευελιξία του θεσμού· υπάρχει υστέρηση στην υλικοτεχνική – κτιριακή υποδομή και στη χρηματοδότηση, γεγονός που επιβάλλεται να διευθετηθεί, καθώς δυσχεραίνει ποικιλοτρόπως την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.
  • The present dissertation aims at the evaluative negotiation of the study program implemented in Second Chance Schools in the light of the subject of language literacy. In particular, it aims to explore the views of a sample of (30) educators - philologists and on the other four (4) principals around key issues regarding the launch of the educational act in the given institution in the field of adult education. The research methods used to carry out this action plan are on the one hand the questionnaire - quantitative research: addressed to language literacy teachers - and on the other the semi-structured individual interview - qualitative research: accepted by managers -, with the reasoning that the produced results should be compiled with the method of triangulation, so that they are framed by objectivity, validity and reliability in order to draw valid, realistic and usable conclusions. Focusing, therefore, on the scientific and pedagogical background of the teaching human resources, the potential benefits and the practical empowerment of those involved through the training, the degree and / or the availability of an evaluation culture by trainers and principals, the basic principles and the means of approaching language literacy with its respective targeting, the factors that promote or hinder the curriculum methodology and the potential influences of the logistical and building infrastructure in combination with the existence or not of the required funding, the negotiated work can be negotiated stimuli for reflection and multilevel investigation - negotiation of the above axes. Despite the uniqueness and uniqueness of each SDE, the research interests that have emerged, have clear common components and are summarized as follows: language teaching is achieved to a satisfactory degree through the use of active teaching techniques that leverage the experiences of learners and as well as their social skills; the construction of the flexible curriculum is based on the needs of the target population; in line with the innovative flexibility of the institution; there is a backlog in logistics - building infrastructure and funding, which must be addressed, as it makes the implementation of the curriculum difficult in various ways.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές