Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνικών σε μια πρόταση σχεδιασμού προγράμματος κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με τίτλο «Πολιτισμός και Ευζωία Ζώων»

The exploitation of educational techniques in a proposal for the design of an Adult Educators’ training program entitled "Civilization and Animal Well-being" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδημητρίου, Αφροδίτη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 229
 7. Γκιώση , Στυλιανή
 8. Κουτσούκος, Μάριος
 9. εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων | εκπαιδευτικές τεχνικές | σχεδιασμός προγράμματος | πολιτισμός | ευζωία ζώων
 10. 2
 11. 86
 12. 20
 13. Πίνακες
  • Η συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα αποτελεί παγκόσμιο προβληματισμό με κάθε χώρα να λαμβάνει διαφορετικά μέτρα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα της κακοποίησης των ζώων από τον άνθρωπο αναγνωρίστηκε το 1848 με το Φ.Ε.Κ 16/1948 όπου καθιερώθηκε χρηματική ποινή και θεωρήθηκε πταίσμα. Το 1981 μετά τη τροποποίηση της νομοθεσίας τα ζώα αντιμετωπίστηκαν ως ιδιοκτησία του ανθρώπου. Η αλλαγή στη νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών προσπαθεί να γίνει το 2012 όπου για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην ευζωία των ζώων. Εντούτοις χρειάστηκαν 19 χρόνια για να τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος 4830/2021 ο οποίος καθιερώνει πρόστιμο 30.000 και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη. Ωστόσο, καθημερινά δημοσιοποιούνται κακοποιητικές πράξεις που επικυρώνουν την αδιαφορία των περισσοτέρων για τα ζώα παρά την ύπαρξη ισχυρών ποινών. Επομένως η κακοποίηση των ζώων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη συμβολή της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, με την επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Πολιτισμός και Ευζωία Ζώων» και κατόπιν θα το μεταλαμπαδεύσουν σε κάθε ειδικότητα και σε κάθε φορέα όπου εργάζονται. Η παρούσα διατριβή με βάση τις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, τις κύριες τεχνικές εκπαίδευσης, τις βασικές αρχές της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων και τις γενικές αρχές του σχεδιασμού ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων παρουσιάζει την προκαταρκτική μορφή του σεμιναρίου «Πολιτισμός και Ευζωία Ζώων». Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι η αναγκαιότητα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, το πολιτισμικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί και κυρίως αν το σεμινάριο μπορεί να συμβάλλει στην ευζωία των ζώων. Στη διατριβή χρησιμοποιείται η ποιοτική έρευνα. Η δυνατότητα δημιουργίας σεμιναρίου διερευνήθηκε με συνεντεύξεις σε 15 εκπαιδευτές ενηλίκων και η ανάλυση αυτής της ποιοτικής έρευνα έδωσε θετικά αποτελέσματα για την υλοποίηση του σεμιναρίου. Με τη παρούσα έρευνα γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα της εμπλοκής της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της κακοποίησης των ζώων. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές στους καταρτιζόμενους. Επίσης γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι η ευζωία ζώων είναι δείγμα πολιτισμού ο οποίος για να αναδυθεί χρειάζεται τη κριτική σκέψη και την συμμετοχή όλων.
  • People's behavior towards animals is a global reflection with each country taking different measures. In Greece, the problem of animal abuse by humans was recognized in 1848 with the Government Gazette 16/1948 where a fine was established and was considered a misdemeanor. In 1981, after the amendment of the legislation, animals were treated as human property. The change in the mentality of Greek citizens is trying to take place in 2012 where for the first time is a reference to animals’ welfare. However, it took 19 years for Law 4830/2021 to be enforced, which establishes a fine of 30,000 and a prison sentence of up to 10 years. However, abuses are published daily that validate the indifference of most to animals despite the existence of strong sentences. Therefore, animal abuse is an existing problem that could be addressed by the contribution of education. In particular, with the training of adult educators who will attend the "Civilization and Animal Well-being" seminar and then will pass it on to each specialty and to each institution where they work. This master thesis based on adult education theories, main training educational techniques, the basic principles of adult educator trainers and the general principles of designing an adult educator training seminar presents the preliminary form of the seminar "Civilization and Animal Well-being ". The research questions are the necessity of designing the training educational seminar, the cultural environment and the educational context in which it will be included and especially if the seminar can contribute to the well-being of the animals. Qualitative research is used in the master thesis. The possibility of creating a seminar was explored by interviews with 15 adult educators and the analysis of this qualitative research has given positive results to implement the seminar. The present study understands the need to engage in education in the fight against animal cruelty. Adult educators after attending the seminar will be able to convey knowledge, attitudes and behaviors to the trainees. It is also understood by the results of the research that animal well-being is a sample of culture that needs to critical thinking and participation in order to emerge.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές