Η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων: μια μετασχηματιστική εμπειρία

The application of ICT in adult education: a transformative experience (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λιλιόπουλος, Θωμάς
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Αρμάος, Ρέμος
 8. Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Transformative Learning | ΤΠΕ | ICT | Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές | Active teaching techniques | Εκπαιδευτής ενηλίκων | Adult educator
 10. 1
 11. 36
 12. 165
 13. Περιέχει : Γραφήματα
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η ικανότητα εφαρμογής χαρακτηριστικών της Μετασχηματίζουσας Μάθησης σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στις ΤΠΕ. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να αναδείξει το αν και σε ποιο βαθμό δύναται να υπάρξει μετασχηματισμός των απόψεων και των αντιλήψεων για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Για τους σκοπούς αυτούς εστάλη, ηλεκτρονικώς, ερωτηματολόγιο σε 44 εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα την ένταξη και χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε σε μεγάλο βαθμό μετασχηματισμός των αντιλήψεών και αλλαγή της στάσης των εκπαιδευόμενων. Σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκαν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στις ανάγκες των εκπαιδευμένων, υπήρξε αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων και διαπιστώθηκε η χρησιμοποίηση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Όσον αφορά τον εκπαιδευτή ενηλίκων, ανταποκρίθηκε στο ρόλο του εμψυχωτή, έλαβε υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και συνέβαλε στην ενεργοποίηση του κριτικού τρόπου σκέψη και στο μετασχηματισμό των αντιλήψεων και στάσεων για τις ΤΠΕ από τους εκπαιδευόμενους.
  • The purpose of this paper is to examine the ability to apply transformational learning features to an ICT adult education program. In particular, the present work aims to highlight whether and to what extent there can be a transformation of views and perceptions about the usefulness of IT in teachers who participated as learners in an adult education program. For these purposes, a questionnaire was sent electronically to 44 teachers who participated in an adult education program on the integration and use of ICT in the learning process. The findings of the research resulted in a large transformation of perceptions and a change in the attitude of the trainees and the adult educator contributed greatly to this. The principles of adult education were applied in the educational program. The program was adapted to the needs of the trainees, there was interaction of the trainees, and the use of active teaching techniques was identified. As for the adult educator, he responded to the role of the animator, considered the needs of the learners, and helped to activate the critical thinking and to the transformation of the perceptions and attitudes about ICT by the learners.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές