Αξιοποίηση της τέχνης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και μετασχηματισμός αντιλήψεων των εκπαιδευομένων στο ΕΠΑ.Λ. Διερεύνηση του θέματος σε τομέα εφαρμοσμένων τεχνών.

The utilization of art in education and the transformation of perceptions of EPA.L. trainees. A subject investigated in the applied arts. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουβέλα, Παναγιώτα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 19 Ιουλίου 2022 [2022-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Βιρβιδάκη, Αικατερίνη
 8. Βιρβιδάκη, Αικατερίνη | Σκιαδά, Μαρία
 9. Τέχνη, Οπτική αντίληψη, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Μετασχηματισμός αντιλήψεων. | Art, Optical perception, Applied arts, Transformation of perceptions.
 10. 2
 11. 89
 12. 27
 13. πίνακες
 14. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων- Θεωρητικές προσεγγίσεις (τομ. Α)/ Κόκκος, Α., Η Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Χρήσιμες Οδηγίες. / Κερδάκα, Κ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια διερεύνηση σχετικά με την αξιοποίηση της τέχνης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων στο ΕΠΑ.Λ. Η συγκεκριμένη εργασία θα διερευνήσει το θέμα στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξουμε αν μέσα από τη διδασκαλία των τεχνών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στα μαθήματα ειδικότητας, οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μάθηση, καλλιεργείται η οπτική τους αντίληψη, βελτιώνεται η αισθητική τους εμπειρία, αναπτύσσουν κριτικό στοχασμό και τελικά κατά πόσο μετασχηματίζουν τις αντιλήψεις τους. Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων. Στην έρευνα θα συμμετέχουν μαθητές του τομέα και οι καθηγητές των ειδικοτήτων. Επίσης προκειμένου να γίνει διερεύνηση του μετασχηματισμού των αντιλήψεων, θα ακολουθήσουμε ως βασικό ερευνητικό εργαλείο τη Διδακτική μέθοδο για το σχολείο και την εκπαίδευση ενηλίκων που αφορά τον Μετασχηματισμό Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων του Α. Κόκκου. Ο συνδυασμός των δεδομένων θα μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι Δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της μεθόδου του Α. Κόκκου, ήταν στοχευμένες και απέδωσαν τόσο σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών, όσο στη διερεύνηση στρεβλών αντιλήψεων. Επίσης ερευνήσαμε πως επιδρά η διαρκής ενασχόληση με την τέχνη μέσω της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας στην συμπεριφορά και στην εξέλιξή τους. Προκύπτει ότι η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική πράξη εξυπηρετεί ένα μεγάλο φάσμα στόχων. Η εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται των τεχνών, διευκολύνει την έκφραση, την ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Μέσω της τέχνης επιτυγχάνουν ευκολότερα συναισθηματική και γνωστική ολοκλήρωση, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον εαυτό τους, επαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό τους.
  • This thesis strives to investigate the utilization of art as a tool in the educational process, as well as to understand the transformations of perceptions taking place in EPAL trainees. More specifically, the research conducted investigated the above subject in the Applied Arts sector. The aim of the thesis is to highlight if through the teaching of specialized arts courses, both at a theoretical and practical level, the trainees will exhibit more willingness to learn, will cultivate their optical perception, will improve their aesthetic experience, will develop critical thinking and will eventually transform their perceptions. For the realization of this project, qualitative research was conducted based on questionnaires. Applied Arts students and their instructors were chosen to participate. Moreover, in order to investigate the transformation of perceptions, the basic research tool used was the Education Method for Schools and Adult Education, which refers to the Transformation of Malfunctional Perceptions, written by A. Kokkos. By combining the data we were able to reach safe conclusions. The results showed that the actions, adopted within the framework of the method proposed by A. Kokkos, were targeted and successful with regard to issues pertaining to the education of students. Such issues included the investigation of perceptions, as well as the interest exhibited in learning and being creative. The continuous engagement with issues dealing with art, proved to expand their horizons, as well as the way they perceive the world and themselves. Furthermore, it cultivated and improved their optical perception by redefining their own existence.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές