'Οφέλη και δυσκολίες από την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας σε ΣΔΕ στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης: η ατομική και συλλογική ανάπτυξη των μαθητών ως μέλη μιας κοινότητας'

Benefits and difficulties from the utilization of the aesthetic experience in Second Chance Schools in the frame of Transformative Learning: the individual and collective development of the students as members of a community. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. ΡΑΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 8. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
 9. 1
 10. 24
 11. 64
 12. Περιέχει πίνακες.
  • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν ιδιάζοντα πλαίσια τυπικής εκπαίδευσης, όπου ενήλικοι μαθητές εκπαιδεύονται στην τυπική εκπαίδευση με στόχο να την ολοκληρώσουν. Έτσι, παρόλο που το πλαίσιο σχετίζεται με τις γνώσεις της τυπικής εκπαίδευσης, οι αρχές και οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε αυτά, προέρχονται από την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι εξελίξεις στην Εκπαίδευση ενηλίκων έχουν επηρεάσει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται σε αυτά ολοένα και πιο καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας. Μια ιδιαίτερα καινοτόμα μέθοδο διδασκαλίας, παρόλο που οι τέχνες και η εκπαίδευση μέσω αυτών αξιοποιούνταν στο παρελθόν σε μεγάλο βαθμό, αποτελεί η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας του Κόκκου, μια μέθοδος που συνδυάζει τα οφέλη των τεχνών με στόχο τον μετασχηματισμό της σκέψης των εκπαιδευόμενων. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού χρήσης της αισθητικής εμπειρίας στα ΣΔΕ και των αντιλήψεων των ίδιων των εκπαιδευόμενων σχετικά με αυτή. Η έρευνα στηρίζεται στην ποσοτική μέθοδο έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ το δείγμα αυτής αποτέλεσαν 165 άτομα που φοιτούν σε ΣΔΕ των Νομών Πρέβεζας, Άρτας και Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό και ότι είναι αποδεκτή από τους μαθητές των ΣΔΕ, οι οποίοι θεωρούν ότι τους προσφέρει σημαντική εξέλιξη και ενίσχυση του κριτικού στοχασμού τους.
  • Second Chance Schools are special contexts of formal education, where adult students are trained in formal education with the aim of completing it. Thus, although the framework is related to the knowledge of formal education, the principles and teaching methods applied to them are derived from Adult Education. In recent years, in fact, the developments in Adult Education have also affected the methods used in Second Chance Schools, with the result that more and more innovative teaching methods are used in them. A particularly innovative method of teaching, although the arts and education through them have been used to a great extent in the past, is the method of Transformative Learning through the aesthetic experience of Kokkos’, a method that combines the benefits of the arts with the aim of transforming the thinking of trainees. Therefore, the purpose of this work is to investigate the degree of use of the aesthetic experience in SDE and the perceptions of the trainees themselves regarding it. The research is based on the quantitative method of research with the use of a questionnaire, while the sample was 165 people who study at SDE in the Prefectures of Preveza, Arta and Ioannina. The results of the research showed that the specific method is used to a significant extent and that it is accepted by the students of SDE, who consider that it offers them a significant development and strengthening of their critical thinking.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές