Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Investigating the training needs of Asylum Service employees of the Ministry of Migration and Asylum (english)

 1. MSc thesis
 2. Βλάχου, Ελπίς
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 217
 7. Τσουκαλάς, Σπυρίδων
 8. Παπαδοπούλου, Αναστασία
 9. Δημόσιος τομέας | Public sector | Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση | Ιn-service training | Εκπαιδευτικές ανάγκες | Εducational needs | Υπηρεσία Ασύλου | Asylum Service | EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) | EASO (European Asylum Support Office)
 10. 4
 11. 74
 12. 22
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σχεδιασμός Προγραμμάτων / Θ. Καραλής
  • Περίληψη Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου της Διεύθυνσης Αττικής, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πλήθος ανθρώπων εισέρχεται με νόμιμο ή παράνομο τρόπο στη χώρα μας, αναζητώντας την προστασία της χώρας μας. Η Υπηρεσία Ασύλου αναλαμβάνει το απαιτητικό έργο της απόφανσης επί των αιτήσεων Ασύλου και της μετέπειτα διαχείρισης των υποθέσεών τους. Αρωγός σε αυτό το έργο είναι η EASO (νυν EUAA), η οποία συνδράμει σε συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η ευθύνη αυτού του έργου είναι μεγάλη και η εκπαίδευση των υπαλλήλων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Πρώτο βήμα του σχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Υπηρεσίας είναι, ή θα έπρεπε να είναι, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διαπίστωση των κινήτρων των εκπαιδευομένων υπαλλήλων για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, ο εντοπισμός των αδυναμιών τους σε γνώσεις και δεξιότητες, ο ρόλος του εκπαιδευτή σε αυτές τις επιμορφώσεις, κατά την άποψη των εκπαιδευομένων, και τέλος, ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου και της ημιδομημένης συνέντευξης. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αττικής και από αυτούς συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Από τα πορίσματα της μέχρι τώρα έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες εντοπίζονται σε θέματα επικοινωνίας με τους αιτούντες άσυλο και διαχείρισης κρίσεων. Η έρευνα λαμβάνει υπόψιν της την Υπηρεσία Ασύλου ως μέρος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και ως έναν μανθάνοντα οργανισμό, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Λέξεις – κλειδιά: Δημόσιος τομέας, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, εκπαιδευτικές ανάγκες, Υπηρεσία Ασύλου, EASO (European Asylum Support Office)
  • Abstract This essay attempts to investigate of the educational needs of the employees of the Asylum Service of the Attica Directorate, which belongs to the Ministry of Immigration and Asylum. Many people enter our country legally or illegally, seeking the protection of our country. The Asylum Service undertakes the demanding duty of deciding on Asylum applications and the subsequent management of their cases. Assistant in this project is EASO (now EUAA), which assists at an advisory and training level. The responsibility of this project is great and the training of the employees is necessary in order for them to be able to fulfill their duties. The first step in designing the Office's training programs is, or should be, the investigation of their educational needs. The object of this dissertation is to determine the motivations of the trained staff to attend the training programs of the Asylum Service, to identify their weaknesses in knowledge and skills, the role of the trainer in these trainings, in the view of the trainees, and finally, the degree of their satisfaction from their participation in the educational programs. The research was conducted using a questionnaire and a semi-structured interview. The questionnaire was distributed to the Employees of the Attica Directorate and 100 questionnaires were collected from them. The findings of the research so far have shown that educational needs are identified in matters of communication with asylum seekers and crisis management. The research considers the Asylum Service as part of the wider Public Sector and as a Learning organization, with its special characteristics. Keywords: Public sector, in-service training, educational needs, Asylum Service, EASO (European Asylum Support Office)
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές