ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ JACK MEZIROW

SEARCHING FOR DEMOCRACY IN JACK MEZIROW 'S TRANSFORMATIVE LEARNING THEORY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΓΓΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΚΩΣΤΑΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 8. ΚΩΣΤΑΡΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
 10. 25
 11. 7
 12. 0
  • Ο Jack Mezirow διατύπωσε τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, εμπνεόμενος από σημαντικούς στοχαστές. Η ενασχόλησή του με την εκπαίδευση ενηλίκων υπήρξε κομβικής σημασίας για την εξέλιξή της στην πάροδο του χρόνου, καθορίζοντας την επιστήμη σε μεγάλο βαθμό. Η δημοκρατία κατέχει σημαντική θέση στο έργο του, με άμεσες κι έμμεσες αναφορές. Η εδραίωσή της στη συμμετοχική μορφή, αποτελεί βασική αποστολή της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε περιβάλλον ανάπτυξης διαλόγου, υπό συνθήκες ισότητας κι ελευθερίας. Στην πορεία του μετασχηματισμού, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, καλούμενος να ανταποκριθεί στις αναζητήσεις του εκπαιδευόμενου, καθοδηγώντας τον μέσα από τον διάλογο. Η ατομική αλλαγή που επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό, ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και μπορεί υπό συνθήκες, να καταλήξει στη συλλογική δράση για κοινωνική αλλαγή. Ο Mezirow, ισχυρίζεται πως η προσέγγισή του μπορεί να βρει εφαρμογή σε οποιαδήποτε κοινωνία και πολιτική κατάσταση, αφού βασική προϋπόθεση του μετασχηματισμού είναι η δυνατότητα ατομικής αλλαγής, που θα καταστήσει το υποκείμενο κριτικά στοχαστικό σε κάθε πλαίσιο. Ωστόσο, η σύγχρονη δημοκρατία εμφανίζει παθογένειες που προβληματίζουν τους κοινωνικούς επιστήμονες και μπορεί να δυσχεράνουν τη μετασχηματιστική πορεία των πολιτών που ζουν σε αυτές. Εντούτοις, τόσο ως πολίτευμα όσο και ως αξιακό σύστημα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετασχηματίζουσα μάθηση.
  • Jack Mezirow formulated the theory of transformative learning, inspired by important thinkers. His engagement with adult education has been pivotal in its development over time, defining the science to a great extent. Democracy is dominance in his work, with direct and indirect references. Its consolidation in the participatory form is a basic goal of adult education, in an environment of dialogue development, under conditions of equality and freedom. In the process of transformation, the adult trainer plays a decisive role, called to respond to the trainee's quests, guiding him through the dialogue. The individual change pursued in this way follows specific stages and may, under certain circumstances, lead to collective action for social change. Mezirow claims that his approach can be applied to any society and political situation, since a basic condition of transformation is the possibility of individual change, which will make the individual critically reflective in every context. However, modern democracy exhibits pathologies that trouble social scientists and may hinder the transformative course of the citizens who live in them. However, either as a system of government or as a value system, it plays a key role in transformative learning.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.