Απόψεις των εκπαιδευτών ειδικής αγωγής για τη συμβολή της δια βίου μάθησης στην επαγγελματική αποκατάσταση ενηλίκων ατόμων με αναπηρία

 1. MSc thesis
 2. Τάγγας, Ανδρέας
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 154
 7. Φίλλιπς, Νίκη
 8. Φίλλιπς, Νίκη | Αρμάος, Ρέμος
 9. Εκπαίδευση ενηλίκων | επαγγελματική αποκατάσταση | ΑμεΑ | κίνητρα | εμπόδια
 10. 5
 11. 21
 12. 17
 13. πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμβολής της δια βίου μάθησης στην επαγγελματική αποκατάσταση ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Η εργασία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τη σχέση της δια βίου εκπαίδευσης με την εργασιακή αποκατάσταση των ΑμεΑ. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και όλες τις έννοιες του σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ και την εργασιακή αποκατάσταση των ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκαν οι ανάγκες και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Επίσης, αναζητήθηκαν ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων ΑμεΑ. Συνάμα, προσπαθήσαμε να διαγνωστούν τα εμπόδια μάθησης των ενηλίκων ΑμεΑ κατά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, ερευνήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά τη προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης. Υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα 100 ερωτηματολογίων και ποιοτική έρευνα μέσω πέντε συνεντεύξεων. Τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική έρευνα υλοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα Απριλίου και Μαΐου 2022. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας ήταν 100 εκπαιδευτές ενηλίκων ΑμεΑ ενώ το δείγμα της ποιοτικής έρευνας αποτέλεσαν 5 εκπαιδευτές ενηλίκων ΑμεΑ. Τα ευρήματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας έδειξαν πως η εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση της εργασιακής αποκατάστασης των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Επίσης, μέσα από τα ευρήματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας προέκυψαν προτάσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων ΑμεΑ σχετικά με την αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι στην παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας αποτύπωσε τις ανάγκες και τα κίνητρα των ενηλίκων ΑμεΑ που τους οδηγούν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Επίσης, βρέθηκαν στοιχεία του ρόλου και των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτών ενηλίκων ΑμεΑ. Τέλος, εντοπίστηκαν εμπόδια που συναντούν οι ενήλικες ΑμεΑ στην παρακολούθηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης αλλά και στην αναζήτηση εργασίας. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εργασίας και έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι σε μια εποχή που όλα μεταβάλλονται η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα εργαλείο που γεφυρώνει το χάσμα που προκύπτει σε θέματα εργασιακά, οικονομικά, μορφωτικά μειώνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις ενισχύοντας την ισότητα. Η εκπαίδευση ενηλίκων απευθύνεται και στις ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία. Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει έλλειψη σε νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ κάτι που αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία (2020). Ίδια έλλειψη παρατηρείται και στο κομμάτι της επιστημονικής έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα στην Ελλάδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη έρευνα.
  • This work was carried out in the framework of the Postgraduate Program of the School of Humanities of the Hellenic Open University. The purpose of this thesis was to investigate the contribution of lifelong learning to the vocational rehabilitation of adults with disabilities. The work is structured in such a way as to cover the relationship between lifelong learning and the occupational rehabilitation of the disabled. The theoretical part includes the literature review and all its concepts are related to the education of adults with disabilities and the work rehabilitation of the disabled. For this reason, the needs and motivations of PWD learners participating in lifelong learning programs were investigated. Also, the role and characteristics of the trainer of adults with disabilities were sought. At the same time, we tried to diagnose the learning barriers of adults with disabilities while attending educational programs. Finally, the difficulties faced by PWDs during the professional rehabilitation effort were investigated. Quantitative research of 100 questionnaires and qualitative research through five interviews were implemented. Both the qualitative and the quantitative research were implemented in the period of April and May 2022. The sample of the quantitative research was 100 educators of adults with disabilities while the sample of the qualitative research was 5 educators of adults with disabilities. The findings of the quantitative and qualitative research showed that adult education contributes catalytically to strengthening the work rehabilitation of adults with disabilities. Also, through the findings of the qualitative and quantitative research, suggestions emerged from the trainers of adults with disabilities regarding dealing with the obstacles encountered by the specific trainees in following the educational programs and also in their professional rehabilitation. The analysis of the data of this paper captured the needs and motivations of adults with disabilities that lead them to lifelong learning programs. Also, evidence was found of the role and characteristics of the trainers of adults with disabilities. Finally, obstacles encountered by adults with disabilities in following lifelong learning programs and in job search were identified. The originality of this work and research lies in the fact that in a time when everything is changing, adult education is a tool that bridges the gap that arises in labor, economic, educational matters, reducing social contrasts and strengthening equality. Adult education is also addressed to vulnerable groups such as the disabled. In our country, unfortunately, there is a lack of legislative and educational framework for the education of adults with disabilities, which is also reflected in the National Action Plan for people with disabilities (2020). The same lack is observed in the part of scientific research on the specific issue in Greece. For all the above reasons, this particular research was chosen.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές