« Ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων στον χώρο εργασίας όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτών ενηλίκων: η περίπτωση των ΣΔΕ Αττικής»

"The role of interpersonal relationships in the workplace regarding the professional satisfaction and burnout of adult educators: the case of Attica's SDE " (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΛΟΚΥΘΆ, ΜΑΡΙΆΝΘΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. ΧΑΣΙΔΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΑ
 8. ΧΑΣΙΔΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
 9. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | επαγγελματική εξουθένωση - ικανοποίηση
 10. 3
 11. 39
 12. 87
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τους συντελεστές που ενεργοποιούν την επαγγελματική τους ικανοποίηση και την επαγγελματική τους εξουθένωση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Ειδικότερα, εξετάζεται η σχέση της επαγγελματική ικανοποίησης και εξουθένωσης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και τον ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων τη χρονική περίοδο που η χώρα μας αλλά και η παγκόσμια κοινότητα μαστίζεται από τον ιό covid-19. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 98 εκπαιδευτές ενηλίκων που ανήκουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα η έρευνα διενεργήθηκε σε 9 ΣΔΕ από τα 76 που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι η τριγωνοποίηση η οποία συνιστά ποσοτική και ποιοτική έρευνα μέσω των τεχνικών του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Για τη συλλογή των δεδομένων οι εκπαιδευτές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κατασκευασμένο από την ερευνήτρια, με βάση τη βιβλιογραφία, που αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στην εργασία και τα προγράμματα επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, με απώτερο σκοπό την διερεύνηση της επαγγελματική τους ικανοποίησης και εξουθένωσης. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε επι τόπου για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ενώ παράλληλα 9 εκπαιδευτές από τους 98 έδωσαν και συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας κατέδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτών νιώθει ότι λαμβάνει μεγάλη ικανοποίηση από την εργασία του και σε αυτό κατά κύριο λόγο συμβάλλουν οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας που διαμορφώνει και το γενικότερο κλίμα του σχολείου, οι καλές συναδελφικές σχέσεις, και οι πάρα πολύ καλές σχέσεις των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευομένους. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική εξουθένωση, αντίθετα η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο τρόπος συμπεριφοράς του διευθυντή/ντριας φαίνεται να ασκούν σημαντική επιρροή στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτών. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι αρνητικές στάσεις και οι στερεοτυπικές πεποιθήσεις των εκπαιδευομένων συμβάλλουν σε μικρό ποσοστό στην επαγγελματική τους εξουθένωση. Τέλος τα επιμορφωτικά προγράμματα λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ βρέθηκε μια θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της επιμόρφωσης και των διαπροσωπικών σχέσεων. Κύριο εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ βιώνουν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό επαγγελματική ικανοποίηση που οφείλεται κυρίως στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός της μη εκπόνησης παρόμοιας εργασίας στο παρελθόν που να επικεντρώνεται στην σημαντικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον εκπαιδευτικό χώρο των ΣΔΕ, με άμεσο στόχο την επαγγελματική ικανοποίηση ή την επαγγελματική εξουθένωση τους. Συνεκδοχικά θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βρουν εφαρμογή στον μελλοντικό σχεδιασμό και τη σύνταξη σχετικών εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • The present study aims to investigate the views of adult educators regarding to the factors that active their job satisfaction and professional burnout in Second Change Schools. In particular, the relations between job satisfaction and burnout with their demographic characteristics and the role of interpersonal relationships especially under the current circumstances that Greece, as a part of the global community suffers the consequences of the Covid-19 pandemic. The research sample consist of 98 adult’s educators belonging to the Second Chance Schools in the region of Attica and specifically the research was actualized in 9 S.C.S out of 76 that operate throughout Greece. The research methodology is being followed is triangulation which constitutes quantitative and qualitative research through questionnaires and interviews. The adult’s educators responded to questions that produced by the researcher based on bibliography, referring to their demographic characteristics, their interpersonal relationships at work and their vocational training programs with the ultimate aim of investigating their job satisfaction and burnout. The questionnaires were answered on the spot in order to increase reliability conclusions ,together 9 adult’s educators out 98 gave interviews. The results of qualitative and quantitative research showed that a large percentage of the adult’s educators feel that they receive great satisfaction from the work and this is mainly due to the good interpersonal relations with the management of the school unit that shapes the general climate of school, the good peer relations and the very good relations of the adult’s educators with the trainees. Demographics characteristics do not seem to play significant role in burnout, on the contrary to the communication, interpersonal relationships and the behaviour of the principal seem to have a significant influence on the professional satisfaction educators. Interestingly, the negative attitudes and stereotypical beliefs of the trainees contribute to a small percentage to their burnout. Finally the training programs as a deterrent to burnout while a positive linear correlation was found between training and interpersonal relationships. The main finding of the survey is that the adult’s educators experience a fairly satisfactory degree of professional satisfaction which is mainly due to the good interpersonal relationships. The originality of the research lies in the fact that, no similar work has been carried out in the past that focuses on the importance of the interpersonal relationship of adult educators in the educational field of SDE ,with the direct aim of their professional satisfaction or professional burnout . Alternately, we would say that the results of the research can find application in the future planning and drafting of relevant educational/training programs for adult trainer as well as training executives in the adult education structures.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές