Η αξιοποίηση των ενεργητικών μαθησιακών τεχνικών ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτών και προώθησης της συμμετοχικότητας των εκπαιδευομένων

The use of active learning techniques as a means of enhancing the effectiveness of trainers and promoting the participation of trainees (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητρακοπούλου, Νίκη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 25 Αυγούστου 2022 [2022-08-25]
 5. Ελληνικά
 6. 195
 7. Βαϊκούση, Δανάη – Μερόπη
 8. Βαϊκούση, Δανάη – Μερόπη | Ράικου, Αναστασία
 9. ενεργητικές τεχνικές | εκπαιδευτές ενηλίκων | εκπαιδευόμενοι | απόψεις | αποτελεσματικότητα
 10. 4
 11. 57
 12. 21
 13. 28 πίνακες 16 διαγράμματα
  • Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο του αντίστοιχου μεταπτυχιακού προγράμματος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργή συμμετοχή και στη σημασία της τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευτής έχει πλέον αλλάξει ρόλο αποκτώντας αυτόν του καθοδηγητή-συμβούλου αποβάλλοντας την παθητικότητα που τον χαρακτήριζε παλαιότερα. Σημαντικά «εργαλεία» για αυτόν αποτελούν οι συμμετοχικές τεχνικές. Μέσω αυτών η διαδικασία της μάθησης «ζωντανεύει». Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται να αυτενεργήσουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αλληλεπιδράσουν. Συνεπώς, πέραν της επιμόρφωσης αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες και αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Βέβαια, ο εκπαιδευτής είναι απαραίτητο να τις έχει διερευνήσει και αξιολογήσει, ώστε να δομήσει τη διδακτική διαδικασία αναλόγως επιλέγοντας τις κατάλληλες συμμετοχικές τεχνικές. Αυτό θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα προκύψουν. Στην έρευνα μου αναζητούνται οι λόγοι που οδηγούν τον εκπαιδευτή να αποφεύγει την αξιοποίηση εναλλακτικών τεχνικών διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης γνώσης. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης και των απόψεων των εκπαιδευομένων. Μέσω αυτών προσδοκούμε να εντοπίσουμε δυσκολίες και αδυναμίες που προκύπτουν κατά την επιμόρφωσή τους συνεκτιμώντας τις δεξιότητες που αποκτούν, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους κατά το εκπαιδευτικό τους έργο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όπως και των υπόλοιπων ανάλογων ερευνών, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά, ώστε να γίνουν αλλαγές που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν την επιμορφωτική διαδικασία.
  • During a study on the subject of adult education, special reference was made to active participation and its importance for both educators and learners. The trainer has now changed role by acquiring that of mentor, eliminating the passivity that characterized him in the past. Important "tools" for him are participatory techniques. Through them the learning process "comes to life". Specifically, learners are led to act on their own, to take initiatives and to interact. Therefore, in addition to training, they acquire social skills and utilize existing knowledge and experiences. Of course, the instructor must have researched and evaluated them in order to structure the teaching process in the appropriate way by choosing the appropriate participatory techniques. This will help him to deal effectively with the difficulties and obstacles that will arise. The research that is conducted seeks the reasons that lead the instructor to avoid the use of alternative techniques while maintaining the traditional way of transmitting knowledge. At the same time, an effort is made to detect the views of the trainees. Through them we expect to identify difficulties and weaknesses that arise during their training taking into account the skills they acquire, as well as the possibility of utilizing them in their educational work. In conclusion, our research, like the rest of the relevant research, is expected to be used as an aid to make changes that will improve and modernize the training process.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.