«Η διδασκαλία μίας δεύτερης ξένης γλώσσας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης με τη χρήση των τεχνών και της αξιοποίησης της εικόνας: η μελέτη περίπτωσης της Ιταλικής Γλώσσας»

"Teaching a second foreign language to adult learners in non-formal education structures using the arts and the use of the image: The case study of the Italian language" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουτελίδα, Στυλιανή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 147
 7. Κωσταρά , Ευφροσύνη
 8. Μέγα, Γεωργία
 9. Εκπαίδευση | Ενηλίκων | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Αισθητική εμπειρία και Τέχνες | Διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας | Μέθοδος Κόκκου
 10. 2
 11. 37
 12. 36
 13. Περιέχει : πίνακες και διαγράμματα.
 14. Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και προϋποθέσεις μάθησης (Τομ. Α). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «η διδασκαλία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης με τη χρήση των τεχνών και της αξιοποίησης του οπτικού ερεθίσματος. Η μελέτη περίπτωσης της ιταλικής γλώσσας» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μέσω της μελέτης διαφόρων μαθησιακών θεωριών ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων επιλέχτηκε η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, κυρίως λόγω του κομβικού ρόλου που δύναται να έχουν τα συναισθήματα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε οποιαδήποτε ηλικία από και αν πραγματοποιηθεί μέσω των επίσημων κρατικών φορέων, μπορεί να λειτουργήσει μόνο ευεργετικά σε έναν άνθρωπο. Πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία και μέσω ποιων άλλων εναλλακτικών μεθόδων είναι δυνατή η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας; Η διπλωματική εργασία στο σύνολό της αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια κάποιου που θέλει να εμβαθύνει στη διδασκαλία μίας δεύτερης ξένης γλώσσα με τη χρήση των τεχνών και της εικόνας. Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας εξετάζεται εννοιολογικά ο όρος της δια βίου μάθησης. Γίνεται η διάκριση σε τρεις διαφορετικές -στην ουσία τους- κατηγορίες εκπαίδευσης, ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο που παρέχονται. Ειδικότερα αναλύονται τόσο η τυπική, όσο και η μη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση. Επίσης, αναφέρονται οι φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Τέλος, μέσα από ενδελεχείς επιστημονικές μελέτες αναφορικά με το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες βασίζονται τόσο στην κοινωνική προέκταση του ζητήματος, όσο και την ψυχολογική και φιλοσοφική σκοπιά, γίνονται γνωστά τα χαρακτηριστικά μάθησης των ενηλίκων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία αυτή, ζητήματα που απασχόλησαν επί πολλές δεκαετίες και συνεχίζουν να απασχολούν τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζεται η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, η οποία έχει βασιστεί τόσο σε εκπαιδευτικές όσο και σε κοινωνικές προσεγγίσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας αυτής είναι ο κριτικός στοχασμός και ο στοχαστικός διάλογος. Με αυτά τα εργαλεία το άτομο καταφέρνει να αξιολογεί τις πιθανές δυσλειτουργικές παραδοχές και να οδηγείται αλλά και να οδηγεί στην συνειδητοποίηση των επιλογών και την χειραφέτηση. Με άλλα λόγια μέσα από τον κριτικό στοχασμό και τον στοχαστικό διάλογο το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε αναδομημένες συμπεριφορές και νοηματοδοτήσεις. Στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζεται η συμβολή της Τέχνης στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και η προσέγγισή της στο παιδαγωγικό πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης. Μελετάται η μέθοδος Κόκκου, καθώς και τα στάδια εφαρμογής της μαθησιακής διεργασίας μέσα από την αισθητική εμπειρία. Στο 4ο κεφάλαιο τέλος, μελετάται η διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και οι κοινωνικές ανάγκες γλωσσομάθειας, οι ουσίες και τα οφέλη της αποκτηθείσας γνώσης, τα κίνητρα για την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τέλος η ιταλική γλώσσα στην ελληνική εκπαίδευση. Ακολουθεί το 5ο κεφάλαιο όπου και αναλύεται η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης. Στην παρούσα έρευνα, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε τριγωνοποίηση, με ποιοτική και ποσοτική μέθοδο. Ακολουθεί το 6ο κεφάλαιο όπου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση του ερωτηματολογίου (περιγραφική στατιστικά) αλλά και των συνεντεύξεων (θεματική ανάλυση). Τέλος εξάγονται τα συμπεράσματα από όλη την εργασία και παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το πρωτογενές υλικό των συνεντεύξεων. Από όλη την εργασία φάνηκε ότι, παρά την σημαντική έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη χρήση έργων τέχνης στην διδασκαλία, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και προσφέρει πολλά οφέλη στους μαθητές, όλων των ηλικιακών βαθμίδων.
  • Abstract: The present dissertation entitled "Teaching a second foreign language to adult learners in non-formal education structures using the arts and the use of the image: The case study of the Italian language" was carried out as part of a postgraduate program in “Adult Education” of the Hellenic Open University. Through the study of various learning theories regarding adult education, the theory of Transformational Learning was chosen because of the interest it presents, mainly due to the key role that emotions can play in adult education. Also, learning a second foreign language at any age from and whether done through official government agencies, can only work beneficially to a person. Apart from traditional teaching and through what other alternative methods is it possible to learn a foreign language? The dissertation as a whole is a tool in the hands of someone who wants to deepen the teaching of a second foreign language using the arts and image. Chapter 1 of this dissertation examines the term lifelong learning conceptually. The distinction is made in three different categories of education, depending on the place and the way they are provided. The institutions of non-formal education, as well as the institutions of adult education of non-formal education are also mentioned. Finally, through an in-depth scientific studies analysis on the context of adult education, which are based on both the social extension of the issue and the psychological and philosophical point of view, the learning characteristics of adults, the problems they face in this process, become known. Chapter 2 examines the theory of Transformational Learning, which is based on both educational and social approaches. The main features of this theory are critical thinking and contemplative dialogue. With these tools the person manages to evaluate the possible dysfunctional assumptions and to be guided but also to lead to the awareness of the choices and the emancipation. In other words, through critical thinking and contemplative dialogue the individual can be led to restructured behaviors and meanings. Chapter 3 of the paper examines the contribution of Art to intercultural education and its approach to the pedagogical context of transformative learning. The method of Kokkos is studied, as well as the stages of application of the learning process through the aesthetic experience. In the 4th chapter, the teaching of foreign languages in Greece of yesterday and today, the institutional framework, as well as the social needs of language learning, the substances and the benefits of the acquired knowledge, the motivations for learning a second foreign language and finally the Italian language in Greek education is studied. The 5th chapter follows where the methodology of the present study is analyzed. In the present research, in order to enhance the reliability of the results, triangulation was applied, with a qualitative and quantitative method. The following is the 6th chapter where the results from the analysis of the questionnaire (descriptive statistics) and the interviews (thematic analysis) are presented. Finally, the conclusions are drawn from the whole work and the bibliography used is presented, as well as the raw material of the interviews. From all the work it is concluded that, despite the significant lack of training of foreign language teachers in the use of works of art in teaching, they consider it to be very important and offer many benefits to students, of all ages.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.