Μελετώντας τις Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη Διδασκαλία Παιδιών με Αυτισμό υπό το Πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Studying the Training Needs of Primary Education Teachers in Teaching Children with Autism in the Light of Adult Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μουζουράκη, Χρυσάνθη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. Παπαδοπούλου , Αναστασία
 8. Παπαδοπούλου, Αναστασία | Μπουρμπούλη, Αγγελική
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Αυτισμός | Autism | Εκπαιδευτικοί | Teachers | Συμπερίληψη | Inclusion
 10. 1
 11. 15
 12. 103
 13. Περιέχει: Πίνακες
  • Υπόβαθρο: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία σημαντική προσπάθεια για αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό έχει κεντρική σημασία προς αυτή την κατεύθυνση, με τη συμπερίληψη τους στην εκπαίδευση να κρίνεται επιβεβλημένη. Ωστόσο, εντοπίζονται με βάση την προγενέστερη βιβλιογραφία διάφορα σχετικά προβλήματα σε επίπεδο στάσεων και δεξιοτήτων από πλευράς των εκπαιδευτικών. Η μεταβολή των ανωτέρω κρίνεται επιβεβλημένη για την περαιτέρω προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών με αυτισμό στην εκπαίδευση. Μεθοδολογία: Με βάση τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, εστιάζοντας στην ανάδειξη πιθανών κενών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Η έρευνα εξέτασε τους παράγοντες που σχετίζονται με μία πληθώρα πρακτικών συμπερίληψης από πλευράς των εκπαιδευτικών μέσω της χορήγησης ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς σε ένα δείγμα 80 εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μέσω συνεντεύξεων εξετάστηκε η αποτίμηση ενός δείγματος 5 εκπαιδευτικών για τις γνώσεις και δεξιότητες τους και για τις αναγκαίες δράσεις για την ενίσχυση αυτών. Αποτελέσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, αναδεικνύονται ορισμένοι κεντρικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τις πρακτικές συμπερίληψης των εκπαιδευτικών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα συνολικά άτομα με αυτισμό που έχουν διδάξει εκπαιδευτικοί στην καριέρα τους, αλλά και κατά την προηγούμενη διετία, την ύπαρξή σεμιναρίου ή εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, την ηλικία και τον αριθμό παιδιών. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν ως κεντρικής σημασίας τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες από πλευράς τους, οι οποίες θεωρούν ότι οδηγούν σε βελτίωση της συμπερίληψης των μαθητών με αυτισμό. Οι σχετικές επιμορφωτικές δράσεις που επί του παρόντος αναπτύσσονται κρίνονται ως ανεπαρκείς, υπαγορεύοντας την αναγκαιότητα περαιτέρω δράσεων για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία μαθητών με αυτισμό. Συμπεράσματα: Η περαιτέρω έμφαση στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθητών με αυτισμό στο τυπικό σχολείο. Λέξεις κλειδιά: αυτισμός, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, συμπερίληψη
  • Background: In recent decades there has been a significant effort to address inequalities at educational and wider societal level. It is a fact that the education of people with autism is of central importance in this direction, with their inclusion in education being considered imperative. However, based on previous literature, several related problems are identified in terms of attitudes and skills on the part of teachers. Changing these is deemed imperative to further promote the inclusion of students with autism in education. Methodology: In view of the above, this study examined the training needs of primary education teachers in Greece, focusing on highlighting possible gaps in terms of knowledge and skills. The study examined the factors associated with a variety of inclusion practices on the part of teachers through the administration of a self-report questionnaire to a sample of 80 teachers. In addition, a sample of 5 teachers' assessment of their knowledge and skills and the actions needed to enhance them was examined through interviews. Results: Based on the results of the study, some central factors that differentiate teachers' inclusion practices emerge. These factors relate to the total number of people with autism that teachers have taught in their careers and in the previous two years, the existence of a seminar or specialization in special education, age and number of children. In addition, teachers value as central the relevant knowledge and skills on their part, which they consider to lead to improved inclusion of pupils with autism. The relevant training actions currently being developed are considered insufficient, dictating the need for further actions to educate and train teachers to be more effective in teaching students with autism. Conclusions: Further emphasis on meeting the training needs of primary school teachers is deemed necessary to improve the teaching of students with autism in mainstream schools. Key-words: autism; inclusion; teachers; vocational training
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές