Απόψεις Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα χρήσης συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Opinions of Administrative Employees of the University of Patras regarding the effectiveness of using participatory educational techniques in the education of adults in the context of their participation in educational programs. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. ενήλικες, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, επιμορφωτικά προγράμματα, διοικητικοί υπάλληλοι
 10. 1
 11. 06
 12. 25
 13. Υπάρχουν πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας η διερεύνηση των απόψεων Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιούνται στην επιμόρφωση των Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πατρών σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα περισσότερο κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της μελέτης περίπτωσης και των ερωτήσεων – απαντήσεων. Επίσης, προκύπτει ότι μέσα από τη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών το μάθημα γίνεται πιο αποτελεσματικό, βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα στην ομάδα, αναπτύσσονται ισότιμες σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτές και υποβοηθούνται και οι πιο αδύναμοι εκπαιδευόμενοι για να συμμετέχουν στο μάθημα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών από την έρευνα προκύπτει ότι με τη χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες αυτά που διδάχτηκαν, να αφομοιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, να αναπτύξουν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, να μετασχηματίσουν τις αντιλήψεις τους σε σχέση με τη βιωματική μάθηση και να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στα άλλα μέλη της ομάδας. Συνολικά, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται η σημαντικότητα της χρήσης συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • The purpose of this paper is to investigate the views of Administrative Officers of the University of Patras regarding the effectiveness of the use of participatory teaching techniques of adult education in the context of their participation in training programs. The results showed that the participatory educational techniques of adult education are used in the training of the Administrative Employees of the University of Patras to a large extent. Especially during the training programs, the techniques of case study and question-answer are used. It also appears that through the use of participatory teaching techniques the lesson becomes more effective, improves the pedagogical climate in the team, develops equal relationships of communication and cooperation with instructors and helps the weakest learners to participate in the lesson. Regarding the effectiveness of the use of participatory teaching techniques, the research shows that the use of participatory teaching techniques gives the participants the opportunity to understand what they have learned, to assimilate the knowledge they have acquired, to develop problem-solving skills, to cultivate criticism. their ability to transform their perceptions of experiential learning and to change their attitudes towards other team members. Overall, the research highlights the importance of using participatory teaching techniques in adult education.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές