Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του κριτικού αναστοχασμού μέσα από την επαφή με έργα τέχνης

The training of human resources in the telecommunications industry through aesthetic experience. The development of critical thinking and critical reflection through contact with works of art. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κλειτσάκη, Ιωάννα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Χαρίση, Αθηνά
 8. Χαρίση, Αθηνά | Καμαρινού, Κυριακή
 9. Τέχνη | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Τηλεπικοινωνίες | Ομαδικότητα/Ενσυναίσθηση
 10. 3
 11. 34
 12. 65
 13. Πίνακες
  • Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η εκπαίδευση μέσω της αισθητικής εμπειρίας και της επαφής των ενήλικων εκπαιδευομένων μπορεί να τους βοηθήσει να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες της ομαδικότητας και της ενσυναίσθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε στελέχη εταιρίας τηλεπικοινωνιών με έδρα την Ελλάδα (COSMOTE). Ο σκοπός της έρευνας αναφέρεται στο κατά πόσο η εκπαίδευση μέσω της αισθητικής εμπειρίας είναι ικανή να οδηγήσει σε ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση και η ομαδικότητα. Επίσης, αναφέρεται και στο κατά πόσο μια τέτοιου τύπου εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων. Τα δύο ερευνητικά ερωτήματα ήταν: (α) μπορεί η αισθητική εμπειρία να επηρεάσει τις αντιλήψεις ομαδικότητας στα στελέχη της εταιρίας τηλεπικοινωνιών; και (β) μπορεί η αισθητική εμπειρία να επηρεάσει τις αντιλήψεις ενσυναίσθησης στα στελέχη της εταιρίας τηλεπικοινωνιών; Η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτική μέθοδο και ήταν έρευνα δράσης. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνιών. Αναλυτικότερα, η έρευνα αναφέρονταν σε στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνιών, τα οποία παρακολουθούσαν σεμινάρια για να προωθηθούν σε διοικητικές θέσεις της εταιρίας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συνολικά ήταν 40. Για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης και της ομαδικότητας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Για την αξιολόγηση της ομαδικότητας, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο TeamSTEPPS Teamwork Perceptions Questionnaire (Τ-TPQ) σταθμισμένο στα ελληνικά και το Toronto Composite Empathy Scale, που έχει σταθμιστεί επίσης στα ελληνικά. Τα ερωτηματολόγια προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Τέλος, το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στο να δημιουργήσουν την γενική εικόνα του δείγματος. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι η χρήση της τέχνης στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων εργαζομένων μπορεί να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και την ενσυναίσθησή τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας λειτουργούν ανατοχαστικά για την κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων που θα βελτιώσουν την πορεία των οργανισμών εν γένει.
  • The purpose of the research was to investigate whether education through aesthetic experience and contact of adult learners can help them to perceive, understand and develop the skills of teamwork and empathy. The research was carried out on executives of a telecommunications company based in Greece (COSMOTE). The purpose of the research refers to whether education through aesthetic experience is able to lead to the development of skills such as empathy and teamwork. It also refers to the extent to which this type of training can lead to a revision of the trainees' perceptions. The two research questions were: (a) can the aesthetic experience influence the perceptions of teamwork in the executives of the telecommunications company? and (b) can aesthetic experience influence perceptions of empathy in telecommunications company executives? The research was based on a qualitative method and was action research. Action research followed. The research population consists of executives of telecommunications companies. More specifically, the research referred to executives of telecommunications companies, who attended seminars in order to be promoted to management positions in the company. The research participants were 40 in total. A questionnaire was used to assess empathy and teamwork. To assess teamwork, the TeamSTEPPS Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ) weighted in Greek and the Toronto Composite Empathy Scale, also weighted in Greek, were used. The questionnaires were adapted to the needs of the present research. Finally, the questionnaire included questions about the demographic characteristics of the participants. The questions were intended to create the general picture of the sample. From the results of the research, it became clear that the use of art in the context of the training of trained workers can help them to cultivate their teamwork and empathy. The results of the research are useful for the preparation of employee
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.