Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε δομές δια βίου μάθησης. Απόψεις εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

The role of the Adult Educator in lifelong learning structures. Views of trainees and Adult Educators of the regional unity of Serres. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ορφανίδου, Φανή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 327
 7. Καλοκύρη, Βασιλεία (Λιάνα)
 8. Καλοκύρη, Βασιλεία (Λιάνα) | Δεληγιάννης, Δημήτριος
 9. εκπαιδευόμενοι (trainees) | Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Adults' Educators) | ρόλος (role) | Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (regional unity of Serres) | δια βίου μάθηση (lifelong learning)
 10. 6
 11. 69
 12. 24
 13. Περιέχει: πίνακες
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε δομές δια βίου μάθησης μέσα από τις απόψεις εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επί του συγκεκριμένου θέματος. Η συγγραφέας επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης σε ένα πεδίο όπου έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντίστοιχων μελετών, καθώς διαπίστωσε ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχη έρευνα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στο επιστημονικό επίπεδο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επίσης, η διερεύνηση του ρόλου του Εκπαιδευτή είναι σημαντική καθώς σκιαγραφούνται βασικές διαστάσεις του ρόλου, των χαρακτηριστικών, των προσόντων που είναι αναγκαία να τα κατέχει ώστε να ανταποκρίνεται στον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Η θεωρητική αφετηρία και βάση της έρευνας είναι η θεωρητική προσέγγιση ότι ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων είναι πολλαπλός και συνδυάζει ενέργειες, συμπεριφορές και πράξεις, οι οποίες τον καθιστούν υποστηρικτή-εμψυχωτή, καθοδηγητή μάθησης, διαμεσολαβητή, συντονιστή· ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην εκπαιδευτική διεργασία, τη δυναμική των σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των εκπαιδευομένων και μεταξύ των εκπαιδευομένων με τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων (Rogers, 1999 και Jarvis, 2004). Η έρευνα έδειξε ότι τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων θεωρούν απαραίτητο χαρακτηριστικό ο Εκπαιδευτής να είναι καταρτισμένος στο διδακτικό του αντικείμενο, να δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα και να λαμβάνει υπόψη τους τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων του. Επίσης, τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι Εκπαιδευτές τονίζουν ότι η αποδοτικότητά των εκπαιδευομένων αυξάνεται όταν διδάσκονται από καταρτισμένους, δηλαδή θεωρούν πολύ σημαντικό ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων να έχει ακαδημαϊκά προσόντα. Για αυτόν τον λόγο θεωρούν απαραίτητη τη δια βίου επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε θέματα σχετικά με το διδακτικό τους αντικείμενο. Στη δια βίου μάθηση είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, αναλόγως τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των εκπαιδευομένων. Ο Kidd επεσήμανε ότι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ωφέλιμο να χρησιμοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της καθεμιάς και υποκινώντας στο μέγιστο βαθμό το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων (Kidd,1973). Είναι σκόπιμο να επιλέγει τις τεχνικές που θα εφαρμόσει έχοντας ως γνώμονα τους στόχους του προγράμματος, το προς μελέτη αντικείμενο, τον διαθέσιμο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει για τη διδαχθείσα ενότητα, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα, τον υλικοτεχνικό διαθέσιμο εξοπλισμό και τις μαθησιακές γνώσεις, ανάγκες, δεξιότητες, ικανότητες των εκπαιδευόμενων. Επίσης, είναι σκόπιμο ο Εκπαιδευτής κατά τη μαθησιακή διεργασία να μαθαίνει στους εκπαιδευομένους τον τρόπο του να αποκτούν τη γνώση, να τους μάθει πώς να μαθαίνουν μόνοι τους. Να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ώστε να ενεργούν με αυτονομία, με οξυδέρκεια και προσωπική υπευθυνότητα. Επίσης, να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα και περιβάλλον ώστε να προάγεται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων και να τους μεθοδεύσει να εργάζονται ομαδικά - αρμονικά και να συνυπάρχουν δείχνοντας κατανόηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός. Επιπρόσθετα, ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι απαραίτητο να προετοιμάζει το εκπαιδευτικό υλικό και να είναι προετοιμασμένος για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του εάν το κρίνει απαραίτητο στην πορεία της μαθησιακής διεργασίας. Κατά τη συγγραφή της συνολικής διπλωματικής εργασίας έχουν αναλυθεί οι απόψεις σπουδαίων θεωρητικών της εκπαίδευσης ενηλίκων για τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και έρευνες που έχουν υλοποιηθεί για τον ρόλο του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε δομές δια βίου μάθησης. Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε θέματα δια βίου μάθησης και παροχής ολόκληρου του προβαλλόμενου στη μαθησιακή διεργασία εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευομένους. Επίσης, αναδείχθηκε ότι είναι σκόπιμο η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων να είναι μεγαλύτερη, ώστε να υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για την εφαρμογή βιωματικών δραστηριοτήτων και παράθεση παραδειγμάτων.
  • The present assignment attempts to explore the role of the Adults’ Educator in lifelong learning structures through the learners’ views, as well as, the Adults’ Educators’ views of the regional unity of Serres on this topic. The writer aims to contribute to the reinforcement of the existent knowledge in a field in which the lack of relevant studies has been verified, as she realized that such a research in the regional unity of Serres has not been done so far. In this way, she conduces to the scientific field of the Adults’ Education. In addition, the exploration of the educator’s role is important as the basic dimensions of the role, the characteristics and the qualifications that are required in order to fit the role of the Adults’ Educator, are outlined. The theoretical start and basis of the research is the theoretical approach that the role of the adults’ instructor is multiple and combines behaviors and actions that makes him/her supporter, leader of the learning process, mediator and coordinator depending on the conditions that prevail in the educating procedure, the relationships’ dynamic that has been created between the trainees, as well as, between the trainees and the Adults’ Instructor(Rogers, 1999 and Jarvis, 2004). The research has shown that both the trainees and the Adults’ Educators consider that an essential feature for the Educator is to be qualified as regards his educative field, to establish rapport, to take into consideration the learning needs of his trainees. Moreover, both his trainees and the Educators emphasize that the effectiveness of the trainees increases when they are taught by qualified educators meaning that the qualifications of the Educator are of vital importance. For this reason they consider necessary the lifelong education of the Adults’ Educators in subjects related to their teaching object. It is necessary to apply the appropriate educational techniques in lifelong learning, depending on the educational needs and the capabilities of the trainees. Kidd pointed out that it is beneficial for the Adult Educator to use a variety of instructional techniques, exploiting the comparative advantages of each of them and maximizing the interest of the trainees (Kidd,1973). It is purposeful to choose the techniques that he/she will apply having as a guidance the objectives of the program, the teaching subject, the available time that will dedicate to each teaching unit, the climate that has been established in the team, the teaching materials, as well as, the disposable equipment and the knowledge, the needs, the skills and the abilities of the trainees. Also, it is appropriate through the learning process the Educator to teach the trainees the way to acquire knowledge and how to learn for themselves and by themselves. Furthermore, the role of the Instructor is to help the trainees develop their own personality, act autonomously and with personal responsibility. He/she should also create the suitable climate and environment in order to promote the active participation of the trainees and motivate them to work harmonically as a team and coexist showing understanding and respect in everyone’s diversity. Additionally, as for the Adult’s Educator, it is basic to prepare the teaching material and be prepared for any potential adjustment if he/she thinks that it is essential in the learning process. While writing the present dissertation the views of great theoreticians in the field of Adults’ Education as regards the role of the Adults’ Educator have been analyzed and researches have been conducted for the Adults’ Instructor role in lifelong learning structures. Through the research was emerged the need for additional education of the Adults’ Educator in lifelong learning subjects and provision of the whole educational material that was projected in the learning process in the trainees. What’s more, it has emerged that it is essential the duration of the programs to be expanded in order to exist more available time for the application of experiential activities and apposition of examples.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.