Παραδοχές Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Δυναμική της Ομάδας και τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

German Language Teachers’ Perceptions of Adult Education, Group Dynamics and Transformative Learning (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσαλαβούτα, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 248
 7. Τσιμπουκλή, Άννα
 8. Τσιμπουκλή, Άννα | Κεδράκα, Αικατερίνη
 9. Βιογραφία | δυναμική της ομάδας | αυτοκατευθυνόμενη μάθηση | μετασχηματίζουσα μάθηση | Ξένη Γλώσσα | Γερμανικά | Εκπαίδευση Ενηλίκων | καθηγητές Γερμανικών
 10. 5
 11. 37
 12. 21
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
 14. Διερεύνηση κινήτρων και δυσκολιών Ενηλίκων Εκπαιδευομένων που μαθαίνουν ρωσικά ως Ξένη Γλώσσα / Όλγα Ανικέεβα
  • Η παρούσα εργασία επιθυμεί να συμβάλλει στην εξέταση του θέματος της εφαρμογής αρχών και μεθόδων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γερμανικής. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων καθηγητών αναφορικά με την διαφορετική βιογραφία, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων που μαθαίνουν Γερμανικά, τους λόγους που οδηγούν στην εγκατάλειψη εκμάθησης μιας Ξένης Γλώσσας, την σημασία της δυναμικής της ομάδας στη μαθησιακή διεργασία, την σημασία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και την μετασχηματίζουσα μάθηση σε γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο, αλλά και σε τρόπους μάθησης. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών ως πεδίο εντασσόμενο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα παρόλο που η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η διδασκαλία ξένων γλωσσών έχουν ως κοινό τόπο μεγάλο μέρος των ενηλίκων εκπαιδευομένων και η χρήση της γλώσσας ως εργαλείο επικοινωνίας και έκφρασης του ενήλικα μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού αυτού προβλήματος ανέδειξε ως αναγκαία τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη, με ημιδομημένες συνεντεύξεις με έντεκα συμμετέχοντες καθηγητές Γερμανικής. Η έρευνα διεξήχθη την χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2022. Για τα ποιοτικά δεδομένα αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την κατατεθειμένη εμπειρία των συμμετεχόντων, η βιογραφία των εκπαιδευομένων σε μία Ξένη Γλώσσα, η δυναμική της ομάδας, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ αναδείχθηκε ως ιδιαίτερος παράγοντας δυσκολίας η φύση του διδακτικού αντικειμένου της Ξένης Γλώσσας και ειδικότερα της Γερμανικής. Τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας επισημαίνουν την ανάγκη περαιτέρω σύνδεσης της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας και ιδιαίτερα της Γερμανικής με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την προώθηση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ αυτών των επιστημονικών πεδίων. Λέξεις - κλειδιά Βιογραφία, δυναμική της ομάδας, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, μετασχηματίζουσα μάθηση, Ξένη Γλώσσα, Γερμανικά
  • This thesis attempts to contribute to the examination of the issue of the application of the principles and methods of Adult Education to the teaching of foreign languages, in particular German. The main purpose of the research is to record the views of the participating teachers regarding the different biographies, the characteristics of adult learners who learn German, the reasons that lead to drop-out of learning a foreign language, the importance of group dynamics in the learning process, the importance of self-directed learning and the transformational learning at a linguistic and cultural level, but also in ways of learning. The teaching of foreign languages has not been particularly explored as a field integrated in Adult Education, although Adult Education and the teaching of foreign languages have in common a large part of adult learners and the use of language as a tool of communication and expression of the adult may be of particular interest in Adult Education. The better understanding of this research problem made the conduct of this research necessary. A qualitative study was carried out, with semi-structured interviews with eleven participating Teachers of German language. The survey was conducted during the period March – April 2022. For the qualitative data, the thematic content analysis was used. The results from the submitted experience of the participants suggest that the biographies of the adult student of a foreign language, the dynamics of the group, the self-directed learning, are important factors that shape their participation in the program, while the nature of the teaching subject of the foreign language and especially of German emerged as a particular factor of difficulty. The conclusions of the dissertation highlight the need to further link the teaching of the foreign language, in particular German, with Adult Education and to promote the exchange of views between these scientific fields. Keywords Biography, group dynamics, self-directed learning, transformative learning, foreign language, German
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.