Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: η περίπτωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Evaluation of the effectiveness of the training programmes organized by the Training Institute of the National Centre for Public Administration and Local Government: the case of the employees of the Northern Aegean Prefecture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΡΟΔΙΤΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΜΑΡΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΜΑΡΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΚΥΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ
 9. επιμόρφωση ενηλίκων | επιμορφωτικα προγράμματα | αποτελεσματικότητα επιμόρφωσης | δημόσια διοίκηση | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 10. 2
 11. 38
 12. 36
 13. Πίνακες 10, Διαγράμματα 5, Πίνακας Συντομογραφιών και Ακρωνυμίων 1.
 14. Επαίδευση Ενηλίκων / Αλέξης Κόκκος
  • Η εκπαίδευση των στελεχών ενός οργανισμού είναι κλειδί για τη επιτυχία του και η παροχή κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων – υπηρεσιών στους εργαζομένους του, αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του. Αρκετές έρευνες υποδεικνύουν τη σημασία της διερεύνησης των αντιλήψεων των ίδιων των επιμορφωθέντων για την επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα και την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε 113 υπαλλήλους της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, με σκοπό την καταγραφή των αντιλήψεών τους για την επιμόρφωση και τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εκφράζονται θετικά για τη σημασία της επιμόρφωσης στο δημόσιο, αξιολογούν ως χρήσιμα τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και το βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν και τον προβληματισμό τους σχετικά με το κατά πόσο οι ενέργειές τους μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων προξενούν το ενδιαφέρον της υπηρεσίας τους. Γενικά, παρατηρήθηκαν διαφορές στις παραπάνω αντιλήψεις ανάμεσα στους προϊσταμένους διεύθυνσης και στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τη δημόσια διοίκηση όσο και από τους φορείς της επιμόρφωσης προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικά επιμορφωτικά προγράμματα και να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • The training of public servants is key to the success of the organization and the provision of appropriate training programs – services to its employees is expected to contribute substantially to the success of the organization. Several studies indicate the importance of investigating the perceptions of the employees about training in the public sector and the effectiveness of training programmes. In this context, an empirical study was conducted in a sample of 113 employees of the Northern Aegean prefecture using a structured questionnaire, in order to examine their perceptions about training in the public sector and the training programmes organized by the Training Institute of the National Center of Public Administration and Local Government (EKDDA). The study results showed that the participants expressed positive views on the importance of training in the public sector, agreed on the usefulness of the training programmes with regard to their profession and their training needs, but at the same time expressed their concern about whether their subsequent actions were given adequate attention by their supervisors. In general, differences in these perceptions were observed between the supervisors and other staff categories. The study results can be used by both the public administration and training institutions in order to design effective training programmes and meet the real training needs of public administration.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.