Το προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης για νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) - Η περίπτωση της Ελλάδας στο πλαίσιο συγκριτικής προσέγγισης με την Ευρώπη

Profile of teachers/trainers in vocational education and training (VET) programmes for young people not in employment, education or training (NEETs) - The case of Greece in a comparative perspective with Europe (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κυριακοπούλου, Ανθούλα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 211
 7. Χλαπάνης, Ερρίκος-Γεώργιος
 8. Τσουκαλάς, Σπυρίδων
 9. Εκπαιδευτές, νέοι ΕΑΕΚ, NEETs, επιμόρφωση, ψηφιακές δεξιότητες, εγκάρσιες δεξιότητες, εκπαιδευτικές τεχνικές, υποκίνηση μάθησης, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, ΕΕΚ | Teachers and trainers, NEETs, continuous professional development, digital skills, soft skills, teaching methods, motivation to learn, linking with labour market, VET
 10. 5
 11. 40
 12. 72
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, διαγράμματα.
  • Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί το προφίλ και τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων που απασχολούνται σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην Ελλάδα. Καθώς το θέμα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς εμπειρικά ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη εν γένει, η έρευνα επιδιώκει να καλύψει ερευνητικά κενά, επιχειρώντας μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων να φωτίσει τις εξής διαστάσεις: α) γενικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές νέων ΕΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών οργανισμών απασχόλησης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους, β) θέματα που καλύπτει η επιμόρφωσή τους και χρησιμότητα επιμόρφωσης, γ) εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζουν όταν απευθύνονται σε νέους ΕΑΕΚ και δ) ρόλος στην υποκίνηση της μάθησης των νέων ΕΑΕΚ και στη διασύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας. Η ερευνητική μεθοδολογία περιλάμβανε βιβλιογραφική επισκόπηση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων από το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, κειμένων διαμόρφωσης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και προγενέστερων εμπειρικών ερευνών. Το θεωρητικό μέρος συμπληρώθηκε με τη συλλογή πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου και ημιδομημένων συνεντεύξεων. Τα ευρήματα της έρευνας επέτρεψαν τη στοιχειοθέτηση της ταυτότητας των εκπαιδευτών νέων ΕΑΕΚ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ευρύτερης συγκριτικής προσέγγισης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκπαιδευτές των νέων ΕΑΕΚ στην Ελλάδα αναγνωρίζουν τη σημασία της επιμόρφωσης στο πεδίο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού κοινού τους, καθώς επίσης και σε θέματα ψηφιακών και εγκάρσιων δεξιοτήτων. Ωστόσο, διαφαίνεται η ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής τους στον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης. Εφαρμόζουν μαθητοκεντρικές εκπαιδευτικές τεχνικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, χωρίς, ωστόσο, να αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης του εκπαιδευτικού τους έργου. Θεωρούν ότι ο ρόλος τους στην υποκίνηση της μάθησης των νέων ΕΑΕΚ είναι σημαντικός, αλλά παράλληλα τονίζουν την πρωταρχική σημασία των εσωτερικών κινήτρων των ίδιων των εκπαιδευομένων. Τέλος, εκτιμούν ότι διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την οποία όμως επισημαίνουν εμφατικά και επανειλημμένα ως πρόκληση. Προκειμένου να υποστηρίξουν την επιτυχή μετάβαση των νέων ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας, δηλώνουν ότι χρειάζονται διευρυμένη υποστήριξη που υπερβαίνει τα όρια της επιμόρφωσης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης και συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.
  • This study outlines the profile and role of adult teachers and trainers working in vocational education and training (VET) programmes addressed to young people not in employment, education or training (NEETs) in Greece. As this topic has not been sufficiently studied empirically, neither in Greece nor in Europe more broadly, the study seeks to close research gaps, and attempts to shed light on the following aspects through research questions: a) general information about NEETs teachers, including institutions of employment and professional experience, b) topics covered by and usefulness of further training, c) teaching techniques they implement when working with young NEETs, and d) their role in motivating young NEETs’ learning and in linking VET programmes with the labour market. Research methodology included literature review of theoretical and practical approaches from the scientific field of adult education, relevant EU policy documents, and previous empirical studies. The theoretical part of the study was complemented with the collection of primary quantitative and qualitative data by means of a questionnaire and semi-structured interviews. Research findings allowed to establish the identity of NEETs teachers in Greece, within the framework of a broader comparative approach with other European countries. NEETs teachers in Greece recognise the importance of further training in the field of NEETs’ specific characteristics, as well as in digital and soft skills. However, they expressed the need to be more actively involved in the design of further training programmes. They apply learner-centred teaching techniques responding to learners’ needs, but without utilising to the greatest possible extent available tools that may support their teaching work. They consider that they play an important part in motivating NEETs learning, but at the same time they stress the importance of internal motivation of learners themselves. Finally, they consider they play an equally important part in linking VET programmes with the labour market, which, however, they point out emphatically and repeatedly as a major challenge. To help NEETs achieve a successful transition into the labour market, they state that they need extended support beyond continuous professional development activities, within the framework of a holistic approach and co-operation among all involved stakeholders.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.