Ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης στο πλαίσιο εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α ́ Αθηνών.

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΟΥΛΑ, ΕΛΕΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Οργανισμός μάθησης, Λειτουργία σχολείου ως οργανισμού μάθησης | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 9. 1
 10. 30
 11. 129
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ,ΣΧΗΜΑΤΑ
  • Η αποκρυστάλλωση της κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης, σε συνδυασμό με το επιτακτικό αίτημα για αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για χάραξη νέων οριζόντων στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η μετεξέλιξη των εκπαιδευτικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης καθώς και η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αποτελούν στρατηγικά ερείσματα προκειμένου το σύγχρονο σχολείο να ανταπεξέλθει στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών για τη σχέση της ΔΟΠ και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων ως μανθανόντων οργανισμών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου το οποίο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά και απαντήθηκε από 221 εκπαιδευτικούς κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 27. Από την ανάλυση των ευρημάτων διαφαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι σχολικές μονάδες έχουν υιοθετήσει σε μέτριο ως υψηλό βαθμό στοιχεία της ΔΟΠ, πως σε μέτριο βαθμό λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης και πως η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ ενισχύει τη λειτουργία τους και συνεκδοχικά την μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς που μαθαίνουν.
  • The crystallization of the knowledge society and economy combined with the urgent demand for quality improvement in education, establishes an unprecedented need to set new horizons in the evolution of educational organizations. The transformation of educational units into learning organizations as well as the application of the principles of Total Quality Management are strategic foundations, in order for the modern school to cope with the ever-changing conditions and requirements. In this context, the purpose of this research effort was to investigate the views of teachers of primary schools in the prefecture of Athens on the relationship between the Total Quality Management and the operation of educational units as learning organizations. To conduct the research, the quantitative approach was followed using an anonymous questionnaire which was shared electronically and answered by 221 teachers during February and March. Data analysis was performed using the IBM SPSS Statistics 27 statistical program. The interpretation of the findings shows that teachers estimate that school units have adopted from a lower up to a great extent elements of TQM philosophy, that they function moderately as learning organizations and that the adoption of the TQM philosophy strengthens their function and consequently their transformation into learning organizations.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.