Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων και τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

The contribution of the principal's emotional intelligence to conflict management and shaping the school climate in Primary Education units. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πολυδώρου, Κωνσταντίνα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Παπαλόη , Ευαγγελία
 8. Παπαλόη , Ευαγγελία | Κομσέλη , Φωτεινή
 9. Διευθυντής και School Principal, Σχολική ηγεσία και School Leadership,Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Primary Educasion, Συναισθηματική Νοημοσύνη και Emotional Intelligence, Συγκρούσεις και Conflict, Σχολικό Κλίμα και School Climatect
 10. 2
 11. 63
 12. 75
 13. 31 πίνακες
  • Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τις απόψεις 125 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διερευνούσε τη συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία κάθε εκπαιδευτικός υπηρετούσε, τον τρόπο διαχείρισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων και τις προσπάθειες που καταβάλει ο διευθυντής για τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή και της διαμόρφωσης σχολικού κλίματος. Οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων φαίνεται να έχουν μία ικανοποιητικά αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, να φροντίζουν για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος στις σχολικές μονάδες τις οποίες διοικούν. Εντούτοις, δεν μπορούν να διαχειριστούν ικανοποιητικά συγκρούσεις που παρουσιάζονται μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων, καθώς και ομάδων εκπαιδευτικών
  • The present research explored the opinions of 125 primary education teachers who worked in the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Greece, that is, in the Regional Units of Achaia, Ilia and Aitoloakarnania. Participants completed an online questionnaire that explored the emotional intelligence of the principal of the school unit in which each teacher served, how intra-school conflict was managed, and the principal's efforts to create a positive school climate. The results showed that there is a strong positive correlation between the principal's emotional intelligence and school climate formation. Principals of elementary schools seem to have a sufficiently developed emotional intelligence, to take care of the formation of a positive school climate in the public schools they manage. However, they cannot satisfactorily manage conflicts that arise between them and the teachers' association, the parents’ association , as well as groups of teachers
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές