Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID19 ΕΠΟΧΗ

The Utilization of ICT in Adult Education Towards the Direction of Transformative Learning in the post-COVID19 Era (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 215
 7. ΧΑΡΙΣΗ, ΑΘΗΝΑ
 8. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, ΤΠΕ, Πανδημία, COVID19 | Adult Education, Transformative Learning, ICT, Pandemic, COVID19
 10. 3
 11. 25
 12. 64
 13. 0
 14. Κόκκος, Α., (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές μέθοδοι. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Με αφορμή τη μολυσματική ασθένεια από τον κορονοϊό COVID19 και την ανάλογη προσαρμογή όλων των τομέων της καθημερινής ζωής στις αντίστοιχες συνθήκες, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει την αποτελεσματικότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχέση με την επιτυχία της μαθησιακής διεργασίας, προς την κατεύθυνση των αρχών της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (ΜΜ). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διατυπώθηκαν ερωτήματα που αφορούν στην επάρκεια των υπαρχόντων εργαλείων ΤΠΕ, στην αξιολόγηση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας από τους εκπαιδευομένους, και τέλος, στο βαθμό κατά τον οποίο αξιοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία για την προώθηση βασικών προϋποθέσεων της ΜΜ προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός προτίμησης των ενήλικων εκπαιδευομένων στη συνέχιση της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας μέσω ΤΠΕ. Πραγματοποιήθηκε μικτή έρευνα σε εκπαιδευτικό πλαίσιο σπουδαστών ΙΕΚ, με πληθυσμό-στόχο το σύνολο των Ενήλικων Εκπαιδευομένων. Συγκεντρώθηκαν εκατό ερωτηματολόγια και έγιναν οκτώ συνεντεύξεις σε εκπαιδευόμενους. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εύχρηστα, ενδιαφέροντα, αλληλεπιδραστικά, ευέλικτα, βιωματικά και επαρκή. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι η νέα ψηφιακή πραγματικότητα επηρέασε το ρόλο των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και τη μαθησιακή διεργασία, ενώ βοήθησε και στην άμβλυνση των συνεπειών της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επιπλέον, ως προς το βαθμό στον οποίο αξιοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία για την προώθηση βασικών προϋποθέσεων της ΜΜ, όπως ο στοχαστικός διάλογος, ο κριτικός στοχασμός και η αξιοποίηση της εμπειρίας, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν πλειοψηφικά θετικά. Τέλος οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν ότι θεωρούν πιο ευέλικτο και πιο εύχρηστο το εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσω ΤΠΕ, σε ένα τμήμα ενηλίκων, όμως τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας έδειξαν ότι η δια ζώσης εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί πλήρως από την αντίστοιχη μέσω ΤΠΕ, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και οι δύο διδακτικές προσεγγίσεις και να επιλέγεται ως κύρια η μία από τις δύο, με τη δεύτερη ωστόσο να είναι επίσης παρούσα, αν και με δευτερεύοντα ρόλο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
  • On the COVID19 coronavirus infectious disease and the adaptation of all areas of daily life, the present master thesis aims to clarify the effectiveness of ICT in relation to the success of the learning process, in the direction of the principles of Transformational Learning. To achieve this goal, questions were asked about the adequacy of existing ICT tools, the evaluation of new digital reality by trainees, the extent to which digital tools are used to promote the basic premise of Transformative Learning and the evaluation of whether it is preferable or not. A mixed method approach was conducted. One hundred questionnaires were collected and eight interviews were conducted with students. The research findings show that the tools being referred to were easy to use, interesting, interactive, flexible, experiential, and adequate. In addition, it appeared that the new digital reality influenced the role of learners, educators, the learning process itself and helped to face social distancing. The majority of learners that participated in the survey were affirming that the prerequisites of Transformative Learning such as reflective dialogue, critical thinking and the utilization of experience, were directly associated with digital tools for the advancement of the Transformative Learning process. Finally, the trainees answered that they consider the educational environment through ICT to be more flexible and easier to use in an adult environment. On the other hand, the results of the qualitative research showed that lifelong learning cannot be completely replaced by ICT-aided learning, but both should be used combined, depending on the conditions of the time period concerned and the relevant circumstances.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές