«Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: εκπαιδευτικοί και ψηφιακές δεξιότητες.»

"The educational needs of primary education teachers in Greece: teachers and digital skills." (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ταγκάλου, Αλεξάνδρα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Δουργκούνας, Γεώργιος
 8. Πρόκου , Ελένη
 9. ψηφιακές δεξιότητες | digital skills | εκπαιδευτικοί | teachers | τηλεκπαίδευση | distance learning | εκπαιδευτικές ανάγκες | educational needs
 10. 1
 11. 3
 12. 53
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και τις σχετικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα και στις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, εξετάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και επιχειρείται η αποτύπωση του ευρωπαϊκού διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται πρωτογενής έρευνα με στόχο να προσδιοριστεί το επίπεδο της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ως προς την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, αλλά και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών δράσεων στις ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 127 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και να εκπληρωθεί ο σκοπός της, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα, με χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 και για να ολοκληρωθεί δεν απαιτούσε πάνω από 10 λεπτά, ενώ το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας Google forms και μοιράστηκε στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατέχουν αρκετές από τις θεωρούμενες απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, ωστόσο, χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν κυρίως τον προγραμματισμό, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και τον προσδιορισμό των αναγκών τους σχετικά με τις δεξιότητες. Αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες για την τηλεκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών του κράτους, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι, τόσο από τα προγράμματα κατάρτισης, που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων πριν την πανδημία, όσο και από τα προγράμματα κατάρτισης, που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και από την υποστήριξη που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περαιτέρω καλλιέργεια των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.
  • This paper deals with the digital skills of teachers in Greece and their related educational needs. First, the paper mentions the necessary digital skills of the 21st century and the digital skills necessary for teachers. Then the situation in Greece is examined in terms of the digital skills of teachers and an attempt is made to capture the European dialogue on digital skills. In the second part of the paper, primary research is carried out with the aim of determining the level of digital competence of teachers. The individual objectives of the research are the investigation of the educational needs of the teachers, in terms of the development of their digital skills, but also the evaluation of the effectiveness of the ICT training activities of the Ministry of Education. To carry out the research, a sample of 127 primary education teachers was used. In this research, in order to answer the research questions raised and fulfill its purpose, it was decided to carry out a quantitative research, using a questionnaire. The survey was carried out in April 2022 and took no more than 10 minutes to complete, while the questionnaire was created through the Google forms platform and distributed to the participants electronically. The results of the survey show that teachers seem to possess several of the considered necessary digital skills, however, they need additional training in issues related mainly to planning, solving technical problems and identifying their skills needs. With regard to digital skills for distance education, teachers seem to possess the necessary digital skills to a satisfactory degree. Finally, regarding the effectiveness of existing state policies, teachers appear little or not at all satisfied, both with the training programs designed by the Ministry of Education to develop their digital skills before the pandemic, and with the training programs, designed by the Ministry of Education to develop their digital skills during the pandemic, but also from the support they received during the pandemic, pointing out that teachers need further cultivation of their digital skills.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.