Αποτίμηση της επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας (COVID-19), την περίοδο 2020-2021

Assessment of teacher training and support οf secondary school teachers in the implementation of distance school education during the years 2020-2021 of the pandemic (COVID-19) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητρίου, Αλέξανδρος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Κιουλάνης , Σπυρίδων
 8. Κιουλάνης, Σπυρίδων | Πανιτσίδου, Ευγενία
 9. επιμόρφωση | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση | δευτεροβάθμια εκπαίδευση | πανδημία covid-19
 10. 2
 11. 88
 12. 42
 13. Περιέχει : πίνακες, γραφήματα
 14. Οι απόψεις φιλολόγων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 το σχολικό έτος 2020-21 / Βαλσαμάκη Αικατερίνη
  • H πανδημία του COVID-19 επέφερε αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως διδασκαλία την περίοδο της πανδημίας και τις επιμορφωτικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διεξήχθη μία ποσοτική έρευνα, πρωτογενής, περιγραφική και σύγκρισης μεταξύ συμμετεχόντων με χρήση αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 920 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πλειοψηφία τους γυναίκες (67,8%), ηλικίας άνω των 40 ετών (83,5%), μόνιμοι (80,9%) με 6-25 έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (61,4%). Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι independent samples t-test, ANOVA, Kruskal Wallis σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε μικρό βαθμό ικανοποιημένοι από την υποστήριξη των θεσμικά κατοχυρωμένων φορέων και σε πολύ μικρό βαθμό από τη λειτουργία αυτών των φορέων σε συγκεκριμένα θέματα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι περισσότεροι πριν την πανδημία, δεν χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες e-class και e-me, αλλά αναγνωρίζουν τη σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέτριος ήταν ο βαθμός ικανοποίησης από τις επιμορφωτικές δράσεις και μέτριος προς μικρός από τα επιμορφωτικά προγράμματα. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα επιμορφωτικά προγράμματα επηρεάστηκε σε μέτριο βαθμό από διάφορες αιτίες. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό, εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από την υποστήριξη των φορέων και από επιμορφωτικές δράσεις. Αναπληρωτές, νεότεροι εκπαιδευτικοί έως 40 ετών, με έως 5 έτη συνολικής προϋπηρεσίας εξέφρασαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τους φορείς και τα επιμορφωτικά προγράμματα. Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις επιμορφωτικές δράσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί με 1-15 έτη υπηρεσίας. Διαφαίνεται ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του ρόλου των θεσμικά κατοχυρωμένων φορέων, των επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων όσον αφορά την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Συνίσταται η μεγαλύτερη χρήση των πλατφορμών e-class και e-me. Ιδιαίτερη υποστήριξη χρειάζονται οι άνδρες, οι εκπαιδευτικοί χωρίς διδακτορικό, οι μόνιμοι, οι άνω των 40 ετών και με περισσότερα από 5 έτη συνολικής υπηρεσίας. H καινοτομία της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι διευκρινίζει τον τρόπο που οι θεσμοί πρέπει να εμπλέκονται στην προώθηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • The COVID-19 pandemic brought about changes in the educational process of secondary education due to the application of distance education. The aim of this research was to investigate the views of secondary school teachers on distance education during the pandemic years 2020-2021 and on the training activities that the Greek Ministry of Education and Religious Affairs implemented. A quantitative, primary, descriptive and comparative survey was conducted among participants by using an improvised questionnaire of high validity and reliability. The survey involved 920 secondary education teachers, the majority of whom were women (67.8%), over 40 years old (83.5%), permanent (80.9%) and of 6-25 years of service in public education (61.4%). Statistical tests, namely, independent samples t-test, ANOVA and Kruskal Wallis were used at a significance level of 5%. The research showed that secondary school teachers were satisfied with the support provided by state agencies and state officials for the implementation of distance education during the pandemic period to a small degree and with the function of said agencies and the overall response of said officials to a very small degree. Most of the teachers, prior to the pandemic, had never used the e-class and e-me platforms. However, they all recognized the importance of distance education. The degree of satisfaction with the training activities was moderate and with the training programs moderate to small. The participation of secondary school teachers in training programs was moderately affected by various causes. Female teachers recognized the importance of distance education to a greater degree than male teachers. Teachers who held a PhD showed a greater degree of satisfaction with the support of the above-mentioned state actors and educational activities. Fixed term teachers, younger teachers of up to 40 years of age who totaled up to 5 years of service expressed a greater degree of satisfaction with the state actors and training programs in question. Teachers of 1-15 years of service showed a greater degree of satisfaction with the training activities. It is clear that necessary measures must be taken in order to improve the roles that state agencies and officials are required to serve, as well as, the educational activities and programs regarding the support of teachers in the implementation of distance school education. Greater use of the e-class and e-me platforms is recommended. Special support is needed for male teachers, teachers who do not hold a PhD, permanent teachers of over 40 years of age, who total more than 5 years of service. The novelty of this paper consists in that it provides clarification as to how state actors and official institutions should be involved in the promotion of distance education implementation by secondary school educators.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές