Διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Κυκλάδων για τα προβλήματα και τις δυσκολίες στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και τις ανάγκες επιμόρφωσης τους

Research of opinions of the teachers of Secondary Education of A' Cyclades on the problems and difficulties in Emergency Distance Education and their training needs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 154
 7. ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΛΙΠΣ, ΝΙΚΗ
 9. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης | προβλήματα | δυσκολίες | επιμορφωτικές ανάγκες
 10. 3
 11. 68
 12. 29
 13. 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, 10 ΠΙΝΑΚΕΣ
 14. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Ανοικτή Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,/Π. Βασάλα, Ι. Γκιόσος, Μ. Κουτσούμπα, Α. Λιοναράκης, Μ. Ξένος, Χ. Παναγιωτακόπουλος
  • H παρούσα έρευνα που εκπονήθηκε τον Μάιο του 2022 στους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής των Α’ Κυκλάδων από την έναρξη της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης έκτακτης ανάγκης, είχε ως σκοπό να ερευνήσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έκτακτης ανάγκης, τους τρόπους απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους και τις επιμορφωτικές ανάγκες που θεωρούν πως έχουν στην παρούσα φάση, προκειμένου να αναδειχθεί η σημαντικότητα του ρόλου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες. Για τη διερεύνηση του θέματος πραγματοποιήθηκε έρευνα με το μικτό μοντέλο της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Έπειτα μέσω της τριγωνοποίησης, δηλαδή της διαδικασίας συνδυασμού της ποσοτικής μεθοδολογίας, της ποιοτικής μεθοδολογίας και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης προσεγγίστηκαν τα υπό διερεύνηση ερωτήματα. Στα αποτελέσματα αποκαλύπτονται τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί λόγω της περιορισμένης διαδικτυακής υποδομής της δυσπρόσιτης περιοχής, η παθητική συμμετοχή των μαθητών λόγω δυσκολιών που αντιμετώπισαν και η ψυχολογική κούραση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδύεται ότι οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έκτακτης ανάγκης μέσω προσωπικής προσπάθειας και από την παρακολούθηση επιμορφώσεων. Ωστόσο, παρουσιάζονται επιμορφωτικές ανάγκες, κυρίως, στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και στον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης. Τέλος, συμπεραίνεται η σπουδαιότητα του σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που διαμένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως η περιοχή των Α’ Κυκλάδων καθώς και η σημαντικότητα του ρόλου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις νέες αυτές απαιτήσεις.
  • The present research, which was carried out in May 2022 to the teachers of the secondary schools in the A' Cyclades region since the start of the Emergency Remote Teaching Model, had the purpose of investigating the problems that faced by the teachers during this period. the ways of acquiring knowledge and skills through which the teachers attempted to cover their educational needs and the educational needs they consider to have in the present phase, in order to highlight the importance of the role of Adult Education in the new educational conditions. To approach the subject, a research was processed with the mixed method of quantitative and qualitative research. Then through triangulation, i.e. the process of combining the quantitative methodology, the qualitative methodology and the reviewing the literature, the research questions were approached. The results reveal the technical problems faced by the teachers due to the limited internet infrastructure of the inaccessible area, the passive participation of the students due to the difficulties they faced and the psychological fatigue of the teachers. At the same time, it appears that the teachers acquired knowledge and skills in the implementation of Emergency Remote Teaching Model through personal effort and attending trainings. However, there are educational needs mainly in the distance assessment of students, the production of educational materials and the design of teaching scenarios for Emergency Remote Teaching Model. Finally, the importance of designing educational training programs that respond to the educational needs of teachers living in hard-to-reach areas such as the A΄ Cyclades region is concluded, as well as the importance of the role of Adult Education in these new requirements.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές