«Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του προσωπικού μετασχηματισμoύ και της επίδρασής του στην αλλαγή κοινωνικών στερεοτύπων. Η περίπτωση των εκπαιδευτών ενηλίκων των Aτόμων με Αναπηρία στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων του Νομού Αχαΐας, ως προς τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους για τον ρόλο της μετασχηματιστικής θεωρίας με σκοπό την αλλαγή στάσεων της κοινωνίας απέναντι στα Α.με.Α.»

«Personal transformation and his effect to social stereotypes. The example of adult educators of people with disabilities, of the institutes of special education for adults, in the Municipality of Achaia. Their arguments and notions for the Transformative theory with a view to the change of social attitudes towards people with disabilities.» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 220
 7. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
 8. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΑΡΙΣΗ, ΑΘΗΝΑ
 9. Άτομα με Αναπηρία | προκαταλήψεις | μη τυπική εκπαίδευση | εκπαιδευτής ενηλίκων | προσωπικός μετασχηματισμός | στερεότυπα | κοινωνική αλλαγή | personal transformation | stereotypes | prejudices | social change | adult educator of people with disabilities | people with disabilities | education
 10. 3
 11. 35
 12. 15
 13. tables 19, graphs 5
 14. Κόκκος, Α.(2005α). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης.
  • Στο επίκεντρο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας βρίσκεται το ζήτημα του προσωπικού μετασχηματισμού των εκπαιδευτών ενηλίκων, εξετάζεται η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτή με την ομάδα αλλά και με την κοινωνία. Το παρών ζήτημα θεωρήθηκε άξιο μελέτης καθώς υπάρχει έλλειψη δεδομένων καθοριστικών για την λειτουργία τους και το ρόλο τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε πέρα από τον ρόλο του εκπαιδευτή ως επαγγελματίας να εξετάζεται και ο εκπαιδευτής ως πολίτης. Η μελέτη για τους εκπαιδευτές ενηλίκων Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α) εμβαθύνει σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο με μια πιο ενδοσκοπική οπτική όπου ξεδιπλώνονται εμπόδια και ανάγκες που προκύπτουν μέσα από το επαγγελματικό τους περιβάλλον και την καθημερινή εκπαιδευτική διεργασία, κάτι που έχει ελάχιστα μελετηθεί στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο όσον αφορά το επαγγελματικό και προσωπικό προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων Α.με.Α. Στην Ελλάδα οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επικεντρώνονταν συνήθως στην ειδική αγωγή και στην λειτουργία αυτής σε βαθμίδες της εκπαίδευσης, που εξετάζουν είτε τις θέσεις των εκπαιδευτικών, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν, είτε την αλληλεπίδραση όσων εμπλέκονταν. Στο θεωρητικό μέρος αποσαφηνίζονται έννοιες που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, καταγράφονται στοιχεία για την μη τυπική εκπαίδευση των Α.με.Α στο νομό Αχαΐας αλλά και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων της συγκεκριμένης ευπαθούς κοινωνικής ομάδας με σκοπό την κατανόηση όσον αφορά την ερμηνεία για τον ιδιαίτερο ρόλο του τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Παρουσιάζονται οι συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τις στερεοτυπικές αντιλήψεις θέσεις και στάσεις απέναντι στο επάγγελμα και τον ρόλο του εκπαιδευτή αλλά και ως προς την ομάδα των Α.με.Α Επιπροσθέτως στην έρευνα που ακολουθεί εξετάζονται οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτών ενηλίκων Α.με.Α σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας. Εντοπίζοντας τα σημεία που προκάλεσαν προσωπικό μετασχηματισμό αντιλήψεων και στάσεων του εκπαιδευτή ενηλίκων των Α.με.Α μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και διεργασία μέσω της καθημερινής επαφής με την ομάδα, εξετάζεται η σχέση του προσωπικού μετασχηματισμού σε συνδυασμό με την ανάγκη για εξέλιξη με σκοπό την αλλαγή σε συλλογικό επίπεδο, μέσω κοινωνικών δράσεων με απώτερη στόχευση έναν πιο διευρυμένο μετασχηματισμό, αυτόν της κοινωνίας απέναντι στα Α.με.Α.
  • At the heart of this postgraduate thesis is the issue of personal transformation of adult educators, examining the interaction of the educator with the team and with society. The present issue was considered worthy of study as there is a lack of data crucial for their operation and their role at the individual and collective level in addition to the role of the trainer and the trainer as a citizen. The study for adult educators for people with disabilities on a personal level with a more endoscopic perspective where unfolding obstacles and needs that arise through their professional environment and the daily educational process with the team have been little studied in Greece. More specifically, there is no significant data in order to create a framework of the profile of adult educators for people with disabilities. In Greece, the research that has been carried out usually focused on special education and its operation at educational levels and examined the position of teachers, the difficulties and obstacles as well as the interaction of those involved. The theoretical part clarifies concepts that are examined in the present study, records data on the non-formal education of people with disabilities in the prefecture of Achaia and the role of the adult educators of this vulnerable social group in order to understand the interpretation of the particular its role both at educational and social level. The prevailing conditions regarding the stereotypical perception, positions and attitudes towards the profession and the role of the trainer are presented, as well as towards the team of people with disabilities. In addition, the following research examines the personal experiences of adult educators of people with disabilities in non-formal education structures in the prefecture of Achaia. By locating the points that caused the personal transformation of perceptions and attitudes of the adult educator of people with disabilities through the educational process and process through the daily contact with the team, the relationship of the personal transformation and the need for evolution in order to change into a collective is examined level, through actions aiming at a wider transformation, that of society towards the people with disabilities.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.