Η ψυχική ανθεκτικότητα ως χαρακτηριστικό στη ζωή και τη δυναμική εργασιακών ομάδων

Resilience as a characteristic in work group life and dynamics (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κάτσα, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. Ενενήντα δυο (92)
 7. Κουτούζης, Εμμανουήλ
 8. Κομσέλη, Φωτεινή | Μπαλάση, Αικατερίνη
 9. Ψυχική Ανθεκτικότητα | Psychological Resilience | Ομάδα | Team | Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά | Positive Organizational Behavior | Οργανισμός Μάθησης | Learning Organization
 10. Τρία (3)
 11. Τριάντα τέσσερις (34)
 12. Σαράντα τρεις (43)
 13. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
 14. Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΚΕ 52 / Βαϊκούση Δ., & Κόκκος Αλ.
  • Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε δυο άξονες: ο πρώτος αφορά στην έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, έννοια που προέρχεται από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην έννοια της ομάδας. Εν προκειμένω αυτή εξετάζεται μέσω της οπτικής του βαθύτερου επιπέδου λειτουργίας της, που αντιστοιχεί στο επίπεδο των συναισθημάτων. Η έρευνα σκοπεύει στη σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας με τις δυναμικές που διέπουν μια εργασιακή ομάδα στο επίπεδο των συναισθημάτων της λειτουργίας της, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σημαντικότητας αυτού του-ταυτοχρόνως-ατομικού και συλλογικού ψυχικού χαρακτηριστικού (και χαρίσματος) για την ομαδικότητα και το ψυχολογικό κεφάλαιο μιας ομάδας. Βασικός άξονας της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς, η ψυχική ανθεκτικότητα προστατεύει τη συνέργεια των επιπέδων λειτουργίας της εργασιακής ομάδας, προάγοντας και το επίπεδο του έργου της. Η συμβολή της ψυχικής ανθεκτικότητας μελετάται επιπλέον σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, που φέρουν αντίκτυπο στα εργασιακά πλαίσια και κατ’ επέκταση στις ομάδες που τα συγκροτούν. Ως μελέτη περίπτωσης για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε μια εργασιακή ομάδα. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της παίζουν σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του επιπέδου των συναισθημάτων της, αποτελώντας και πεδίο για την παρουσία και την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας. Η εξαγωγή αποτελεσμάτων από τα ερευνητικά ερωτήματα έγινε μέσω συνεντεύξεων, από τις οποίες φάνηκε πως η συγκεκριμένη ομάδα διαθέτει διαύλους ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας. Διεργασία που βασίζεται εν πολλοίς στη νοηματοδότηση και αντιμετώπιση του έργου που καλείται η ομάδα να πραγματώσει, παρά την παρουσία δυσκολιών στο οργανωτικό, εργασιακό και οικονομικό επίπεδο. Η καλλιέργεια της -υπό εξέταση- ιδιότητας φαίνεται να έχει θετική επίπτωση τόσο για τη συνοχή όσο και για την αποδοτικότητα της ομάδας.
  • The present study focuses on two axes: the first one concerns the concept of psychological resilience, a concept that comes from the field of Positive Psychology. The second axis concerns the concept of the group. In this case, it is examined from the perspective of the deeper level of functioning, which corresponds to the level of emotions. The research aims to relate psychological resilience to the dynamics governing a work team at the level of emotions of its functioning, aiming to highlight the importance of this -simultaneously- individual and collective psychological trait (and gift) for teamwork and the psychological capital of a team. A key pillar of positive organisational behaviour, psychological resilience protects the synergy of the functioning levels of the work team, also promoting the level of its work. The contribution of psychological resilience is further studied in correspondence with contemporary and changing social conditions, which bear an impact on work contexts and, by extension, on the teams that constitute them. A working group was chosen as a case study to conduct the research. Its specific characteristics play an important role in shaping the level of emotions, being also a field for the presence and development of mental resilience. The extraction of results from the research questions was done through interviews, from which it was shown that this group develops channels for the development of mental resilience. A process that is largely based on making sense of and addressing the task that the team is called upon to carry out, despite the presence of difficulties at the organisational, work and financial levels. The cultivation of the attribute under consideration seems to have a positive impact on both team cohesion and efficiency.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές